NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Scenario's aangepast OostvaardersWold

11 april 2012

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben drie hoofdscenario’s opgesteld voor een aangepaste gebiedsontwikkeling in het gebied dat was gereserveerd voor het natuur- en recreatiegebied OostvaardersWold. Twee varianten hebben hun voorkeur, omdat deze geen extra kosten voor de provincie betekenen.

Het College van Gedeputeerde Staten legt de scenario’s voor aan Provinciale Staten van Flevoland met de vraag om een keuze te maken voor nadere uitwerking.

Aanpassing nodig
Aanpassing van de gebiedsontwikkeling voor het OostvaardersWold is nodig na de uitspraak van de Raad van State op 7 maart, waarmee een streep werd gezet door het Provinciaal Inpassingsplan OostvaardersWold. Naar aanleiding van die uitspraak heeft het college van GS op verzoek van Provinciale Staten een procesvoorstel opgesteld, waarin de consequenties van de ontstane situatie in kaart zijn gebracht en vertaald in mogelijke toekomstscenario’s.

Afweging scenario’s
Het college heeft de onderzochte scenario’s gewogen op een aantal criteria. Gedeputeerde Marc Witteman, portefeuillehouder voor het OostvaardersWold: “Wat voor het college van GS het zwaarst weegt, zijn de kosten voor de inwoners van Flevoland. Die mogen niet hoger uitvallen dan de bedoeling was. Daarnaast hebben we geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van partijen in het gebied zoals Staatsbosbeheer en Flevo-landschap, maar ook de boeren die in het gebied grond bezitten.”
Op basis van deze overwegingen verwacht het college dat twee varianten binnen de drie hoofdscenario’s op voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak mogen rekenen.

Natuurcompensatie
In het eerste scenario brengt de provinciale de natuurcompensatie op orde waarvoor zij verplichtingen is aangegaan bij de planontwikkeling voor het OostvaardersWold. De natuurcompensatie wordt gerealiseerd op de landbouwgronden die reeds in bezit zijn van Staatsbosbeheer en Flevo-landschap. De grond die de provincie heeft aangekocht voor OostvaardersWold gaat in dit scenario terug naar de landbouw. Met de opbrengst van deze terugverkoop beperkt de provincie de lasten voor de Flevolandse burgers. Het eindresultaat is dat twee kleinere natuurgebieden ontstaan, met daartussen de reeds bestaande natuur rond het voormalige tracé voor de A30 (Adelaarstracé/Grote Trap).

Natuur en recreatie
In het tweede scenario dat Gedeputeerde Staten verder willen laten onderzoeken, ligt de ambitie om te komen tot een gebied waar naast natuur ook recreatie een plek krijgt. Uitgangspunt is dat alle aangekochte grond (780 hectare) wordt gebruikt om te komen tot inrichting van natuur en het sluitend maken van de begroting op basis van de bestaande afspraken tussen Staatsbosbeheer, Flevo-landschap en de provincie Flevoland. Dat levert uiteindelijk 676 hectare nieuwe natuur op, met zowel aan de zijde van Almere als in het midden langs de Vogelweg en aansluitend op het Horsterwold mogelijkheden om recreatie te ontwikkelen. De provincie zal in dit scenario een deel van de grond die zij heeft aangekocht, verkopen om ervoor te zorgen dat de kosten voor de provincie niet hoger uitvallen dan eerder was afgesproken.

Tekort door ontmanteling
Bij de drie hoofdscenario’s is ook uitgewerkt of het mogelijk is om het project te ontmantelen en alle grond terug te verkopen aan de landbouw. Dat scenario leidt tot een groot financieel tekort voor de provincie van 72,1 miljoen euro.

Procesvoorstel
De twee scenario’s maken deel uit van een uitgebreide toelichting op het procesvoorstel aan Provinciale Staten. De toelichting bestaat uit vier onderdelen: Een feitenoverzicht van het planproces OostvaardersWold tot nu toe, een analyse van de juridische positie van de provincie, drie hoofdscenario’s met deelvarianten en een omgevingsanalyse op basis van gesprekken met belanghebbenden en een online-dialoog op het netwerk LinkedIn.

Najaar besluit
Gedeputeerde Marc Witteman vindt het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt. “Helaas leidt de uitspraak van de Raad van State tot vertraging. Maar uit de gesprekken die ik de afgelopen weken heb gevoerd, komt één conclusie unaniem naar voren: iedereen wil weten waar hij of zij aan toe is. Daarom willen we in mei van Provinciale Staten horen welke richting we het best kunnen inslaan, zodat er komend najaar een besluit kan worden genomen over de toekomst van het gebied.”

Op woensdag 18 april worden Provinciale Staten geïnformeerd over het procesvoorstel OostvaardersWold, van 21.00 tot 23.00 uur. Bespreking van het voorstel door Provinciale Staten vindt later plaats.

Het procesvoorstel en de toelichting daarop zijn vanaf woensdagmiddag 11 april voor iedereen beschikbaar op de website van het OostvaardersWold, klik daarvoor op de link rechts.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet