NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verbetering van de waterkwaliteit in de Utrechtse landbouw

5 april 2012

De provincie Utrecht, de vier Utrechtse waterschappen Waterschap Vallei en Eem, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijlanden, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap Rivierenland en LTO Noord Utrecht willen in 2012 aandacht ontwikkelen voor de waterkwaliteit en de landbouw. Dit doen we door gezamenlijk te communiceren naar de betrokken agrarische doelgroepen waarbij we de landbouwsector bewust willen maken van de opgave en van de mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren.

De waterkwaliteit is op veel plaatsen in Utrecht nog te slecht om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Meststoffen uit de landbouw dragen hieraan bij.

Er zijn al volop initiatieven maar het kan natuurlijk altijd beter. Zo zijn in Utrecht boeren al actief met maatregelen die wel degelijk de waterkwaliteit ten goede komen. Deze zijn heel divers, van voermaatregelen tot een veegschoon erf, van mestopslag tot natuurvriendelijke oever en van spuitdoppen tot peilbeheer.

Doel van de maatregelen is onder andere: een grotere bekendheid met het thema waterkwaliteit en de KRW opgaven; grotere bereidheid onder boeren om maatregelen te treffen en betrokkenheid van andere partijen die invloed hebben op de keuzes van de boer (gemeenten, landbouwadviseurs, bouwbedrijven etc).

Haalbaar en betaalbaar
Om de doelen te halen is het nodig dat Utrechtse boeren haalbare en betaalbare maatregelen gaan uitvoeren en dat waterbeheerders en landbouw blijven samenwerken op dit thema. Want schoon water is zowel van belang voor een duurzame landbouw als voor een levensvatbare waternatuur.

De samenwerking is erop gericht om de onderlinge communicatieactiviteiten te verbinden en te versterken. We laten trendsetters aan het woord en betrekken elkaar bij projecten en bijeenkomsten. We maken onderscheid naar sectoren en gebieden. Voor gemeenten, intermediairs en partijen in de agrarische ketens organiseren we aparte voorlichtingsactiviteiten. Bureau LaMi speelt een belangrijke rol hierin.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet