NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Advies over groen in Zuid-Holland

23 maart 2012

Eric Luiten, onafhankelijk provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, overhandigde op 22 maart zijn advies over het groen in Zuid-Holland aan gedeputeerde Han Weber, verantwoordelijk voor groene plannen en projecten in de provincie.

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in Retraiterie Rottemeren gaven de bureaus VISTA en Van Veen/Karres en Brands inzichten in hun onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit van recreatie- en natuurprojecten die de afgelopen decennia in Zuid-Holland zijn aangelegd. Gedeputeerde Staten vroeg Luiten om dit advies over het groenbeleid vanwege de nieuw te maken afspraken over de aanleg en het beheer van groengebieden in de provincie. Daarnaast dient het advies ter inspiratie van de Zuid-Hollandse Groenagenda 2012-2015 die later dit voorjaar verschijnt.

Onderzoek
De uitgevoerde onderzoeken onderkennen de impliciete kritiek van de regering dat het natuur- en recreatiebeleid een te veel op zichzelf gericht proces is geweest. Zo hebben de natuurontwikkelingsprojecten de neiging een wereld op zich te zijn waarin een beperkt scala aan inrichtingsmaatregelen in alle projecten wordt toegepast. Het merendeel van de nieuwe recreatiegebieden blijkt vooral toegankelijk voor bezoekers uit de omliggende woonwijken en minder goed bereikbaar voor recreanten van verder weg. Daarnaast is het grootste deel van de recreatiegebieden door publiek geld mogelijk gemaakt waardoor er weinig particuliere voorzieningen zijn opgenomen en ontwikkeld. De introductie en ontwikkeling van de Groene Sterren is in de ogen van de onderzoekers visionair gebleken. Zonder deze strategische visie en de krachtige inzet van rijk en provincie waren deze groengebieden niet gerealiseerd en waren de randen van de Zuidvleugel waarschijnlijk versnipperd geraakt. De uitgroei van de Zuidvleugel heeft zich daardoor deels geplooid naar deze groene gebieden.

Advies
Het advies Door En Door Groen is strategisch bedoeld en legt verbinding tussen de nu gescheiden doelen voor de natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. De belangrijkste aanbevelingen in het advies zijn:

Het provinciaal groenbeleid in de toekomst niet los te zien van de grotere ruimtelijke opgaven, zoals de laatste jaren is gebeurd.

Daarnaast de gerealiseerde recreatiegebieden van de afgelopen 40 jaar een opknapbeurt geven en de komende jaren de beschikbare gelden vooral te gebruiken voor het uitbreiden van het routenetwerk voor langzaam recreatief verkeer.

En de realisatie van aantrekkelijke bestemmingen.

In zijn reactie bedankte gedeputeerde Han Weber Eric Luiten voor zijn advies. "Het adviessluit goed aan bij de richting die we willen inzetten met de Groenagenda. Zoals meer aandacht voor kwaliteit, betere verbindingen tussen stad en land, de koppeling tussen recreatiegebieden en cultureel erfgoed en ruimte voor ondernemers om recreatiegebieden aantrekkelijk te maken. Groen is belangrijk voor het internationale vestigingsklimaat van Zuid-Holland.Het is goed dat de provinciaal adviseur de tijd heeft genomen om terug te blikken op de resultaten van 40 jaar groenontwikkeling in Zuid-Holland. Het is heel belangrijk in deze dynamische tijd voor groen om te leren van het verleden. Dit bepaalt onze agenda voor de toekomst."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet