NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Stel Omgevingsvisie verplicht voor gemeenten in Omgevingswet'

19 april 2012

In de nieuwe Omgevingswet zijn heldere kaders, een goede handhaving en een verplichte Omgevingsvisie voor de kwaliteit van landschap van groot belang. Dat zijn drie hoofdpunten van de reactie die Landschapsbeheer Nederland middels de internetconsultatie aanleverde bij het Ministerie van I&M. Met de internetconsultatie gaf het ministerie organisaties en personen de gelegenheid te reageren op de eerste voorstellen voor de nieuwe Omgevingswet.

Vijf principes
De wetten die met onze leefomgeving te maken hebben, gaan op de schop en worden samengevoegd in de Omgevingswet. Binnen de Omgevingswet zijn straks nog zes planvormen, waaronder de Omgevingsvisie die het huidige bestemmingsplan moet gaan vervangen. Daarnaast gaat de wet uit van vijf principes.

De nieuwe bescherming blijft gelijkwaardig aan die in het oude stelsel,

Er moet zo veel mogelijk op zoek gegaan worden naar integrale oplossingen,

Er moet een betere aansluiting op Europese regels plaatsvinden,

Er moet uitgegaan worden van bestaande verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheden,

Er is sprake zijn van vertrouwen tussen overheden.

Geen vertrouwen
Volgens Edwin Raap van Landschapsbeheer Nederland is de vereenvoudiging van complexe procedures en planfiguren een goede zaak. 'Maar bij het gestelde principe van vertrouwen tussen overheden en gelijkblijvende rechtsbescherming kun je vraagtekens zetten. Vertrouwen vraagt namelijk om heldere kaders en een goede handhaving. En die zien wij nog niet vanzelf ontstaan'.

Gelijkwaardige bescherming
Het is op de terreinen natuur en landschap van enorm belang dat de gelijkwaardige bescherming inderdaad geborgd is. 'Als eeuwenoude structuren landschappelijke structuren verdwijnen, zijn ze voor altijd verloren, het komt nooit meer terug'. Het gaat dan bijvoorbeeld om prachtig uitgegroeide houtwallen met forse overstaanders of om oude akkercomplexen met kenmerkende steilranden.

Verplichte omgevingsvisie
Tevens ziet Raap een probleem in het voornemen om de Omgevingsvisie voor gemeenten niet verplicht te stellen. Dit strategische plan vormt hét beleidskader voor de overheid. 'Gemeenten zouden naar onze mening de Omgevingsvisie verplicht moeten opstellen om allerlei ad hoc beleid tegen te kunnen gaan'. Dit is ook in lijn met de door Landschapsbeheer Nederland bepleite naleving van de uitgangspunten van de Europese Landschapsconventie. Deze stelt klip en klaar dat het formuleren van beleid op een zo laag mogelijk schaalniveau moet gebeuren. De omgevingsvisie zou hierin kunnen voorzien.

Bestuurlijke ruimte
De voorgestelde versnelling en vereenvoudiging zou ook bereikt worden door minder adviesverplichtingen op te leggen en de zogenaamde 'bestuurlijke ruimte' voor overheden te vergroten; dat laatste kan gezien worden als onderdeel van het vertrouwen dat overheden zouden moeten hebben in en tussen elkaar. Raap: 'de verplichting die sinds dit jaar bestaat om cultuurhistorie onderdeel te laten zijn van het bestemmingsplan, zou terug moet komen in de nieuwe wet. Bestuurlijke ruimte mag niet ten koste gaan van kwetsbare waarden als landschap en natuur'.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet