NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zuid-Holland stelt eerste gebiedsprofiel vast

18 april 2012

Het eerste Zuid-Hollandse gebiedsprofiel, dat van Midden-Delfland, is door de provincie samen met de betrokken gemeenten, regio's en het Hoogheemraadschap vastgesteld. Het beschrijft de belangrijkste ruimtelijke kenmerken van het provinciaal landschap Midden-Delfland, dat ligt tussen Den Haag, Rotterdam en Delft. Daarnaast beschrijven de partijen de gezamenlijke ambities bij toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Doel van een gebiedsprofiel is voor de provincie duidelijk te maken op welke kwaliteiten zij ruimtelijk wil sturen.

Handreiking voor sturing ruimtelijke kwaliteit
Voor gemeenten vormt een gebiedsprofiel een handreiking bij de verplicht op te stellen beeldkwaliteitsparagraaf bij nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied en stads- en dorpsranden. Voor ontwikkelaars bevat het gebiedsprofiel informatie voor de ruimtelijke kwaliteitseisen in een bepaald gebied en kunnen zij dit gebruiken bij hun planuitwerking.

De provincie benoemt in de Provinciale Structuurvisie (PSV) al wat gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn (functiekaart) en aan welke kwaliteit deze moeten voldoen (kwaliteitskaart). De kwaliteitskaart geeft de belangrijkste karakteristieken en ambities op hoofdlijnen weer. Met een gebiedsprofiel wordt de kwaliteit nu per gebied nader uitgewerkt. Er worden de komende jaren nog 16 gebiedsprofielen opgesteld voor de overige landelijke gebieden in Zuid-Holland.

Soepeler omgaan met regelgeving?
Naast een betere verankering van ruimtelijke kwaliteit werkt de provincie ook aan een vereenvouding van de regelgeving voor het buitengebied. Provinciale Staten zullen nog discussiƫren in hoeverre er soepeler omgesprongen kan worden met de begrenzingen van bebouwing in het buitengebied, onder andere het zogeheten contourenbeleid.

Verder is de provincie deze maand begonnen met de werkwijze om niet meer van ieder afzonderlijk bestemmingsplan te eisen dat het wordt getoetst door de provincie. Alleen als een bestemmingsplan afwijkt van de PSV dan moet dit worden doorgegeven aan de provincie.

Meer informatie
Meer informatie leest u in het Gebiedsprofiel Midden-Delfland en vindt u op de internetpagina Gebiedsprofielen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet