NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

60.000 euro voor beheer Friese weidevogels

24 april 2012

Er is € 60.000,- subsidie beschikbaar voor het beheer van weidevogels in Fryslân. Agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor de extra bescherming van nesten en jonge vogels op gras- en maïsland. Dit kan tot en met 17 mei 2012. Tot en met 8 juni 2012 kunnen agrariërs vervolgaanvragen indienen. De provincie stelt dit geld beschikbaar onder de noemer ‘Vliegende euro's‘. Het is bedoeld als bescherming voor de grutto, tureluur, kievit, scholekster en akkervogels.

Grasland
Voor grasland moeten er minimaal 5 gruttonesten per deelnemend bedrijf of een aantal bedrijven samen zijn. Wordt aan deze voorwaarde voldaan dan komen ook nesten van de tureluur en akkervogels in aanmerking. Akkervogels zijn de veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel en patrijs. De vergoeding voor nesten op grasland is € 60,- per nest.

Maïsland
Voor maïsland moeten minimaal 2 gruttonesten en 20 nesten van de grutto, tureluur, kievit en scholekster samen aanwezig zijn. Wordt aan deze voorwaarde voldaan dan kunnen één of meer nesten van de grutto, tureluur, kievit en scholekster tot maximaal 50 ook meedoen. De vergoeding voor nesten op maïsland is € 40,- per nest.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet