NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Terinzagelegging Fries Natuurbeheerplan 2013

16 mei 2012

Ieder jaar maakt de provincie Friesland een Natuurbeheerplan. In dat plan staat in welke Friese gebieden er subsidiemogelijkheden zijn voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen. Ook wordt vermeld welk beheer in de toekomst gewenst is.

Digitale kaart
Op een digitale kaart kunnen de beheertypen worden bekeken. Ook kan er per perceel bekeken worden of er voor het beheer subsidie beschikbaar is. Op een andere kaart, waarop de ambities voor de langere termijn staan getekend, is te zien welk beheer op langere termijn wenselijk is. Budgetten daarvoor worden in het openstellingsbesluit vastgesteld in het najaar. Het conceptplan voor 2013 ligt t/m 29 juni 2012 ter inzage voor iedereen.

Inspraak
Iedereen kan het conceptplan inzien op het Provinsjehûs en bij de Dienst Landelijk Gebied te Leeuwarden. Er is inspraak mogelijk op wijzigingen in de beheertype ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2012. Tot en met 29 juni 2012 kan er gereageerd worden. In het Natuurbeheerplan zijn geen wijzigingen doorgevoerd. De inspraakreacties worden gebundeld en beoordeeld in een reactienota. Op basis van de reactienota stellen Gedeputeerde Staten na de zomer het Natuurbeheerplan 2013 vast.

Website
Het Natuurbeheerplan 2013 staat op vanaf zaterdag 19 mei op www.fryslan.nl/natuurbeheerplan2013. Hier staat ook de beheertypenkaart.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet