NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Sloten als hotspots van biodiversiteit

28 juni 2012

Sloten zijn verreweg het meest voorkomende type zoet water in het agrarisch gebied. Opvallend genoeg is er maar weinig bekend over de ecologie van deze wateren, zeker van de ongewerveldenfauna. Onderzoek naar de mechanismen die ten grondslag liggen aan de biodiversiteit in sloten wijst uit dat sloten wel degelijk hotspots van biodiversiteit kunnen zijn.

Sloten worden meestal puur gezien als hydrologische infrastructuur en niet als natuur, zegt Ralf Verdonschot, onderzoeker bij Alterra Wageningen UR, die op dit onderzoek promoveerde. We hebben dan ook helemaal geen goed beeld van de natuurwaarde van sloten in termen van biodiversiteit. In mijn proefschrift beschrijf ik de mechanismen die ten grondslag liggen aan het waargenomen biodiversiteitspatroon in sloten. In het algemeen is er sprake van een hoge soortenrijkdom, maar met relatief grote verschillen in soortensamenstelling als je individuele sloten met elkaar vergelijkt. De hoge productiviteit in sloten leidt voor veel soorten tot de aanwezigheid van voldoende voedsel en andere habitatcomponenten om levensvatbare populaties te kunnen opbouwen en voldoende heterogeniteit waardoor al deze soorten naast elkaar kunnen voorkomen.

Het regelmatig en onverwacht optreden van verstoringen, met name als gevolg van landbouwactiviteiten en waterbeheer, leidt er volgens Ralf Verdonschot echter ook toe dat de omstandigheden in de sloot frequent wisselen: Een polder kun je zien als een telkens verschuivend moza´ek van verschillende habitats. Er kan in sloten een hoge biodiversiteit aanwezig zijn. Maar dan moeten de verschuivingen als gevolg van verstoringen wel in balans zijn met de herstelsnelheid van de populaties in die sloten. Of de kolonisatiesnelheid vanuit onverstoorde populaties moet in balans zijn met het verdwijnen van verstoorde populaties.

╗ Ralf Verdonschot: Drainage ditches, biodiversity hotspots for aquatic invertebrates. Alterra Scientific Contributions 40


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet