NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Alle topografische gegevens vrij en beschikbaar in de BGT

29 juni 2012

Een uniforme landdekkende digitale basiskaart, die dient ter vervanging van diverse bestaande grootschalige topografische bestanden, komt vrij beschikbaar voor iedereen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) regelt de eenduidige vastlegging van topografische gegevens zoals de ligging van wegen, water, spoorlijnen, gebouwen en terreinen. De BGT zal vanaf 1 januari 2016 dé grootschalige topografische ondergrond van Nederland worden die door alle overheden wordt gebruikt. Het wetsontwerp regelt onder andere dat bepaalde overheden hun grootschalige topografische gegevens op elkaar afstemmen en deze leveren aan het Kadaster, dat de basisregistratie beheert.

De BGT op hoofdlijnen
De BGT levert een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, geschikt voor gebruik op schaal 1:500 tot 1:5000. Dit detailniveau wordt bijvoorbeeld gebruikt voor bestemmingsplannen, voor onderhoud van de openbare ruimte, voor naderingsroutes van de brandweer en als ondergrond bij vergunningverlening. De BGT bevat wegen, spoorwegen, water, terreinen, bouwwerken, kunstwerken en waterkeringen. In de wet BGT zijn de afspraken neergelegd die ervoor zorgen dat al deze fysieke objecten op eenzelfde manier worden weergegeven en op elkaar aansluiten zodat er een dekkend beeld van Nederland ontstaat.

Wie maken de BGT?
De topografie wordt aangeleverd door alle overheidspartijen die grootschalige topografie inwinnen (gemeenten, provincies, waterschappen, ministerie van Defensie - Dienst vastgoed, ministerie van EL&I - Dienst Regelingen, Rijkswaterstaat) en Prorail als beheerder van het spoor. Door afspraken wie welke objecten inmeet en doordat alle informatie wordt gedeeld, wordt een hoop dubbel werk voorkomen.

Gebruikers
De BGT wordt gemaakt voor gebruik binnen de hele overheid: Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit past bij het principe van éénmalig inwinnen, meervoudig gebruik. Daarnaast wordt de BGT ook buiten de overheid voor een ieder beschikbaar gesteld. Dit past binnen het Open Data beleid van het Rijk. Dit beleid houdt in dat data die met belastinggeld worden ingewonnen, voor alle burgers en bedrijven om niet beschikbaar moeten zijn.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet