NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nalatigheid Staat bij natuurherstel Westerschelde

25 juni 2012

Vandaag buigt de rechter zich over de nalatigheid van de Nederlandse Staat bij het natuurherstel in de Westerschelde. Al in 2005 werden de handtekeningen gezet, maar nog steeds is er helemaal niets gebeurd. Vogelbescherming Nederland eist daarom onmiddellijke start van alle procedures die nodig zijn om te komen tot ontpoldering van 600 hectare in de Westerschelde, inclusief de Hedwigepolder. In 2014 moet alles gereed zijn. De natuur kan niet langer wachten.

Na het jarenlang niet nakomen van afspraken en het lanceren van inferieure alternatieve plannen door staatssecretaris Bleker is Vogelbescherming Nederland het traineren van het natuurherstel in de Westerschelde door de Nederlandse Staat zat. Vogelbescherming is daarom naar de burgerrechter gestapt om natuurherstel in de Westerschelde door middel van ontpoldering af te dwingen. “Als dit kabinet niet het lef heeft om dit internationaal belangrijke natuurgebied te redden, doen wij het”, aldus directeur Fred Wouters van Vogelbescherming.

De Nederlandse Staat moet zich inmiddels al op drie fronten verantwoorden voor het niet nakomen van de afspraken uit 2005. Bij Europa (ingebrekestelling door de Europese Commissie), bij het Internationale Hof van Arbitrage (procedure aangespannen door de Vlaamse regering) en vandaag dus bij de Nederlandse burgerrechter, op verzoek van Vogelbescherming Nederland. Demissionair staatssecretaris Bleker gaf in het parlement al eerder aan dat Nederland juridisch geen poot heeft om op te staan. Maar zelfs dat inzicht leidde niet tot het ondernemen van actie. Vogelbescherming twijfelt er dan ook niet aan dat de rechter zich ondubbelzinnig zal uitspreken voor het zo snel mogelijk starten van het natuurherstel in de Westerschelde.

Een jaar geleden zei directeur Fred Wouters: “Uit alle onderzoeken blijkt dat de natuur in de Westerschelde alleen hersteld kan worden door vergroting van de ruimte voor water door ontpolderen. Vorige kabinetten hebben hier meermaals toe besloten, er zijn handtekeningen onder overeenkomsten en verdragen gezet, ondermeer met Vlaanderen en Europa.. Maar uitvoeren, ho maar. Nu deze regering uitstel op uitstel stapelt is voor ons de maat vol.” Hij zou het gisteren gezegd kunnen hebben. We zijn opnieuw een jaar verder en nog steeds zijn we geen millimeter opgeschoten. Feitelijk is het estuarium alleen maar kleiner geworden en holt de natuur in de Westerschelde achteruit. Het is daarom tijd dat de rechter zo snel mogelijk ingrijpt.

Tijdens de zitting van vandaag voelt de rechtbank partijen aan de tand en verzamelen de rechters alle informatie die nodig is om tot een uitspraak te komen. Dat vonnis wordt later dit jaar verwacht.

Vogelbescherming is zeer terughoudend in het voeren van juridische procedures voor de bescherming van vogels en natuur. Alleen wanneer zeer grote natuurbelangen in het geding zijn, besluit de organisatie tot zulke stappen. Dat is nu het geval. De Westerschelde is een uniek getijdengebied en die getijdennatuur is van levensbelang voor vele tienduizenden broedvogels, trekvogels en wintergasten. Door eerdere verdiepingen en inpolderingen is de natuur in de Westerschelde in zo’n rap tempo afgetakeld, dat zij nu letterlijk dreigt te verzuipen.


Vogelbescherming verzoekt de rechter

· Te verklaren voor recht dat de staat onrechtmatig handelt door geen

instandhoudingsmaatregelen en maatregelen ter voorkoming van verdere verslechtering

gericht op verruiming van het estuarium te treffen voor het Natura 2000-gebied

Westerschelde & Saeftinghe

· De staat te veroordelen tot het nemen en bekendmaken voor 1 september 2012 van alle

besluiten die nodig zijn voor de in de Ontwikkelingsschets 2010 voorziene

ontpolderingen, een en ander conform de uitgangspunten en vereisten zoals door de

minister van LNV omschreven in de nota Natuurprogramma Westerschelde (2005)

· De staat te veroordelen om de bedoelde besluiten binnen een jaar na hun

inwerkingtreding en in ieder geval voor 31 december 2014 uit te voeren

· De staat te veroordelen om ten aanzien van de ontpoldering van de Hertogin

Hedwigepolder binnen 3 maanden na betekening van dit vonnis met toepassing van de

artikelen 3.35 en 3.28 van de Wro een ontwerprijksinpassingsplan en ontwerpen van

alle overige voor de ontpoldering benodigde besluiten, ter inzage te leggen

· De staat te veroordelen om binnen 12 weken na het verstrijken van de termijn van

terinzagelegging van het ontwerprijksinpassingsplan een besluit te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan

· De staat te veroordelen om binnen zes maanden na de vaststelling van het

bestemmingsplan de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder daadwerkelijk in gang

te zetten

· Te bepalen dat de staat een dwangsom zal verbeuren van € 3.000,00 voor iedere dag of

gedeelte daarvan dat hij in gebreke zal blijven aan de hiervoor bedoelde veroordelingen

te voldoen


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet