NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen licht voor Friese projectplan Veenweidegebied

18 juli 2012

Vandaag stemde het college van Gedeputeerde Staten van Friesland in met het projectplan voor de Veenweidevisie. Het Friese Veenweidegebied heeft te maken met bodemdaling. Dit is een gevolg van de inklinking van het veen. De provincie stelt samen met Wetterskip Fryslân en belanghebbenden een visie op voor dit gebied. Dit gebeurt op basis van een aantal toekomstbeelden.

Langetermijnvisie ontwikkelen
Provinciale Staten besloten een langetermijnvisie op te stellen voor het Friese Veenweidegebied. Het projectplan voor de Veenweidevisie is nu vastgesteld. In dit plan ligt de nadruk op de eerste stappen die nodig zijn om een visie te formuleren.

Samen
Samen met alle belanghebbenden worden knelpunten en kansen in beeld gebracht. Gedeputeerde Tineke Schokker: "Door elkaar inzicht te geven in de verschillende belangen, ontstaat er onderling begrip. Dat is een voorwaarde om gezamenlijk verschillende toekomstbeelden te ontwikkelen. Deze vormen de basis voor de toekomstvisie".

Effecten van bodemdaling
Het Veenweidegebied heeft te maken met bodemdaling door lage polderpeilen. De ontwikkelingen in het gebied verlopen langzaam, maar de effecten van bodemdaling zijn niet terug te draaien. Voorbeelden van deze effecten zijn toenemende kosten voor het waterbeheer en een toename van funderingsproblemen. Maar ook een verhoogde CO2-uitstoot. De visie heeft tot doel om deze problemen te verminderen en waar mogelijk op te lossen. "Dit biedt belanghebbenden zicht op een duurzame toekomst", aldus Schokker.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet