NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Voortgang Omgevingswet

24 aug 2012

De bewindslieden van de departementen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de Omgevingswet (de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Algemene Zaken, Economische Zaken Landbouw en Innovatie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Onderwijs Cultuur en Wetenschap) hebben ingestemd met de voortgang en de aanpak van het wetsvoorstel van de Omgevingswet gedurende de komende maanden.

Op belangrijke onderdelen (met name de voorgestelde zes instrumenten) gaat het wetsvoorstel nu de informele consultatie met departementale, bestuurlijke en maatschappelijke partners in. Ook zullen de komende tijd zogenoemde ‘botsproeven’, toetsingen van de werking van de instrumenten in de praktijk, worden gedaan. Doel hiervan is om eventuele lacunes in de wetteksten nader in te vullen.

Op andere onderdelen van het wetsvoorstel is nog een verdere integratie- en vernieuwingsslag nodig. Het kabinet kiest hiermee voor een nieuwe impuls in het wetgevingstraject. Dit proces zal de komende maanden plaats hebben.

De uitkomsten van de informele consultatie, botsproeven en integratie- en vernieuwingsslag worden verwerkt in het wetsvoorstel. Aan het eind van het jaar zal deze versie vervolgens worden voorgelegd aan de formeel toetsende instanties, zoals Actal, en aan koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen. Ook zal tegen die tijd een Critical Review Team zijn benoemd, dat in deze periode advies over de concept-wet zal uitbrengen.

Na verwerking van deze adviezen zal het wetsontwerp volgens de huidige planning in het voorjaar van 2013 naar de Raad van State kunnen worden gestuurd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet