NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrecht start nieuwe projecten voor versterking landelijk gebied

28 aug 2012

Met de vandaag vastgestelde gebiedsprogramma's gaat de provincie Utrecht ook de komende jaren samen met publieke, private en maatschappelijke partijen werken aan het versterken en vernieuwen van de kwaliteiten van het landelijk gebied. In de twee gebiedsprogramma_s zijn de ambities, doelen en prioriteiten tot en met 2015 opgenomen. De gebieden zijn Utrecht-Oost (Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijn) en Utrecht-West. De focus ligt daarbij op een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie.

De gebiedsprogramma's richten zich op zowel de provinciale doelen als de kansen en projecten die de Gebiedscommissies met het gebied zelf geformuleerd hebben.

Het realiseren van de afspraken uit het Akkoord van Utrecht, vastgesteld in juni 2011, is een belangrijk doel in beide gebiedsprogramma's. De voor dit Akkoord te realiseren natuurgebieden liggen voor ruim de helft in Utrecht-West en voor het andere deel in Utrecht-Oost.

De kracht van de gebiedsprogramma's is dat bij de uitvoering de verbinding gemaakt wordt tussen de verschillende thema's (natuur, landbouw, water, landschap, recreatie) en dat alle betrokkenen in het landelijk gebied intensief met elkaar samenwerken (overheden, ondernemers, agrariŰrs, maatschappelijke organisaties, bewoners).

Gedeputeerde Bart Krol: "De afgelopen jaren is veel in werking gezet in het landelijk gebied. Het samengaan van gebieden levert grotere slagkracht op en samen hebben we meer focus aangebracht op die doelen die we echt belangrijk vinden. Zo kunnen we op een goede manier verder werken aan de gedeelde ambities voor het bijzondere Utrechtse landelijk gebied."

Utrecht-West

Utrecht-West is ontstaan door het samengaan van 4 deelgebieden: De Utrechtse Waarden, de Venen, Utrechtse Vecht en Weiden en Stad en Land Utrecht. Het gebied kenmerkt zich door weiden, plassen, rivieren en sloten, met fraaie boerderijen, buitenplaatsen, lintdorpen, vestingstadjes en forten. Ambities en kansen zijn er volop.

Utrecht-West bestrijkt het Utrechtse deel van het Groene Hart. Het gebiedsprogramma is gericht op een duurzaam bodem-en watersysteem, behoud en ontwikkeling van natuur en ontwikkeling van recreatie. Daarnaast zijn er ook integrale gebiedsprojecten zoals Groot Wilnis-Vinkeveen en De Wilnisse Bovenlanden. Groot Wilnis-Vinkeveen is opgenomen het Akkoord van Utrecht. Daar wordt 150 ha nieuwe natuur gerealiseerd met behoud van duurzame landbouw: iedere ha nieuwe natuur betekent 1 ha landbouwstructuurversterking. De Wilnisse Bovenlanden ligt volledig in de herijkte Ecologische Hoofdstructuur en heeft als hoofddoelstelling natuur.

Poorten en Toeristische Overstappunten moeten hier de recreatiemogelijkheden vergroten.

Er liggen ook kansen voor het versterken van de waterrecreatie. Ook het versterken van ondernemerschap, landschap en cultuurhistorie heeft de aandacht in Urecht-West. Daarvoor wordt het Streekplatform Utrechtse Waarden en het platform Vecht & Weiden benut en waar nodig verder uitgebouwd.

Utrecht-Oost

Utrecht- Oost bestaat uit de Gelderse Vallei, de Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn. Een gevarieerd gebied met mooie hoogteverschillen, bos en heide, landgoederen, agrarische bedrijven en boomgaarden. Voor de Gelderse Vallei zijn daarom de doelen voor beekherstel en antiverdroging van belang. De natuurdoelen in de Vallei worden voor een belangrijk deel samen met de particuliere

landgoederen in het gebied gerealiseerd. Ook de restauratie van erfgoedelementen van de Grebbelinie en de beleving ervan is een speerpunt voor de Gelderse Vallei. Andere belangrijke accenten in dit gebied zijn (deels ook FoodValley genoemd): nieuwe regionale agrarische producten of diensten en een verhoging van het aantal landbouwondernemingen met duurzame bedrijfsvoering. Voor de Gelderse Vallei zal de provincie Utrecht de samenwerking met de provincie Gelderland doorzetten, gestart in kader van de Reconstructie.

Op de Utrechtse Heuvelrug is het evenwicht tussen natuur en recreatie belangrijk. Daarom hebben overheden, terreinbeherende organisaties en particuliere eigenaren zoneringsafspraken gemaakt, waarin wordt aangegeven waar het stiller of wat drukker mag zijn. Ook komen er poorten, entrees en routes voor wandelaars, fietsers, ruiters en mountainbikers.

In de Kromme Rijn ligt het accent op het ontsluiten en _vermarkten_ van de streek. Hierbij spelen de ondernemers uiteraard een grote rol.

Agenda Vitaal Platteland

De gebiedsprogramma_s vloeien voort uit het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland (AVP). Er zijn per april 2012 nieuwe gebiedscommissies gevormd die vandaag ook door GS zijn ge´nstalleerd. Ook is een nieuwe uitvoeringsverordening subsidie AVP opgesteld.

De provincie Utrecht draagt 67 miljoen euro bij aan de realisatie van de gebiedsprogramma's. Naast de gebiedsprogramma's zijn ook het deelprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), een aantal gebiedsprojecten (Groot Mijdrecht Noord, Marickenland, Bethunepolder en Groen Blauwe Structuur Amersfoort) en Recreatie om de Stad onderdeel van het programma Agenda Vitaal Platteland.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet