NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

CPB en PBL zien grote verschillen voor natuur en landschap in verkiezingsprogramma’s

30 augustus

In de verkiezingsprogramma’s van de landelijke politieke partijen zitten grote verschillen tussen de wijze waarop zij met natuur en landschap willen omgaan. Dat blijkt uit een analyse van CPB en PBL. Hierin zijn VVD en PVV duidelijk als de minst groene partijen naar voren gekomen. Zij willen het meest op natuur bezuinigen met als gevolg dat de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap er bij hen het sterkst op achteruit zouden gaan, zo stellen de planbureaus. Die bezuinigingen betreffen zowel kortingen op het budget voor aankoop en inrichting van natuurgebieden als voor het natuur- en landschapsbeheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de vele landschappen daarbuiten.

Extra middelen voor landschap buiten EHS
In de programma’s van Groen Links, D66 en SP zijn juist extra financiële middelen opgenomen om een robuustere EHS te realiseren, maar ook om daarbuiten meer aan natuur en landschap te kunnen doen. Natuur en landschap gaan er bij deze partijen volgens de analyse het meest op vooruit. PvdA en Christen Unie zitten op een zelfde lijn, maar hun groene ambities liggen iets lager. CDA bezuinigt op natuur, maar handhaaft middelen voor Natura 2000 gebieden en wil extra middelen inzetten voor agrarisch natuurbeheer. Verder is het verkiezingsprogramma van de PvdD is niet in de analyse betrokken.

Opmerkelijk: baten niet meegenomen
Opvallend is dat natuur en landschap in de analyse uitsluitend als kostenpost worden gezien. De baten ervan zijn in de analyse niet verwerkt.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet