NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitbreiding ruimtelijke ordeningsregels per 1 oktober

6 sept 2012

Op 1 oktober 2012 wordt aan het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), waarin rijksregels ten aanzien van de ruimtelijke inrichting van Nederland zijn verzameld, een aantal onderwerpen toegevoegd. Het gaat om de onderwerpen Ecologische hoofdstructuur, elektriciteitsvoorziening, toekomstige uitbreiding hoofd(spoor)wegennet, veiligheid rond rijksvaarwegen, verstedelijking in het IJsselmeer, bescherming van primaire waterkeringen buiten het kustfundament en toekomstige rivierverruiming van de Maastakken. De rijksregels gelden voor alle ruimtelijke plannen. De regels voor de Ecologische hoofdstructuur moeten daarvoor wel eerst door de provincies via de provinciale verordening ruimte worden door vertaald.

Het kabinet heeft de keuze voor deze onderwerpen gemaakt in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Deze structuurvisie bundelt het nationale ruimtelijke en infrastructuurbeleid in 13 nationale belangen. Met de uitbreiding van deze regels is de juridische verankering van de SVIR nagenoeg compleet.

De wijziging van het Barro gaat vergezeld van een wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro). Ook deze wijziging treedt op 1 oktober a.s. in werking. De Rarro bevat onder meer een uitwerking van het al eerder in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening gepubliceerde ruimtelijke regime rond radars voor militaire luchtvaart.

Verder wordt op 1 oktober aan het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de ladder voor duurzame verstedelijking toegevoegd. Deze regels verplichten alle overheden tot motivering van stedelijke uitbreidingen of nieuwbouw in hun ruimtelijke plannen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet