NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Noord-Holland stelt Natuurbeheerplan 2013 vast

7 sept 2012

De provincie Noord-Holland heeft het Natuurbeheerplan voor 2013 vastgesteld. Dit plan beschrijft waar in Noord-Holland natuur is of ontwikkeld kan worden, welk soort natuur en natuurbeheer gewenst is en of gebieden in aanmerking komen voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer of landschapsbeheer. Het automatisme van de ‘oude pacht’ komt te vervallen.

Het natuurbeheerplan is bepalend voor de vraag waar subsidieverlening voor natuur – en landschapsbeheer mogelijk is. De feitelijke subsidies verstrekt de provincie op basis van het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Aanvragen hiervoor moeten tussen half november en eind december worden ingediend.

Wijziging “oude pacht”
Een belangrijke wijziging in het natuurbeheerplan ten opzichte van eerdere plannen is dat het per gebied aangeeft welke vorm van beheer uit ecologisch oogpunt het meest gewenst is: agrarisch natuurbeheer of natuurbeheer. Daarmee stapt de provincie af van het automatisme dat percelen op de beheertypekaart altijd met een agrarisch beheertype worden aangeduid als zij binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen, vóór 1 december 1977 zijn verpacht én waarvoor sindsdien onafgebroken agrarische beheerovereenkomsten zijn gesloten. Voor de provincie zijn namelijk ecologische argumenten doorslaggevend en niet de eigendomsverhouding of de duur van de pachtverhouding. Dit kan betekenen dat in sommige gevallen een pachter niet meer in aanmerking komt voor subsidie.
Dit betekent dat binnen de EHS nog steeds agrarisch natuurbeheer kan plaatsvinden, maar het automatisme van de zogenaamde ‘oude pacht’ houdt op te bestaan.

Het vastgestelde Natuurbeheerplan, de nota van beantwoording en de bij het plan behorende kaarten zijn in te zien op de website van de provincie: www.noord-holland.nl. Alle indieners van zienswijzen worden per brief geïnformeerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet