NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurbeleid prominent in verkiezingsprogramma’s

5 september 2012

De regeerperiode van staatssecretaris Henk Bleker is bijna ten einde. De meeste partijen willen zijn afbraakbeleid stoppen, zo blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s die Vogelbescherming Nederland heeft gemaakt. De programma’s zijn doorgelicht op bescherming van vogels en natuurgebieden.

Vogels en natuurgebieden
Een subtiele, maar toch belangrijke koerswijziging zien we in het verkiezingsprogramma van het CDA. Die partij lijkt de Bleker-doctrine van rücksichtslos snijden in natuurgebieden achter zich te laten en schrijft: ‘Wij kiezen voor onze prachtige natuur en ons mooie cultuurlandschap en ondersteunen de aanjagende rol van maatschappelijke organisaties.’ Het is nog voorzichtig geformuleerd, maar al lichtjaren minder polariserend dan lijn Bleker.

GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en PvdA kiezen in hun programma ondubbelzinnig voor een sterke wettelijke bescherming van natuur en voor het geheel afmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van natuurgebieden in Nederland. Ook de SP pleit voor het voltooien van de EHS, maar wil daar 10 jaar extra voor uittrekken.

Waar de SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en de PVV expliciet stellen tegen de plezierjacht te zijn, is het CDA van mening dat beschermde dieren die schade aanrichten, bestreden mogen worden. De VVD schrijft helemaal niets over jacht in het verkiezingsprogramma.

Klimaatbuffers en de Hedwigepolder
Waterveiligheid is een belangrijk thema voor de partijen. Natuurlijke bufferzones (waterrijke gebieden die wateroverlast door klimaatverandering opvangen) komen in vrijwel alle partijprogramma’s in positieve zin terug.

Twistappel is nog steeds de Hedwigepolder. De SGP en PVV stellen dat de Hedwigepolder niet ontpolderd mag worden. De PvdA, Groen Links en Partij voor de Dieren zijn daarentegen van mening dat het herstel van de getijdenatuur een compensatie is voor de verdieping van de Westerschelde, precies zoals het ‘Scheldeverdrag’ dit ook beschrijft. De SP wil geen verdere verdieping van de Westerschelde, maar gaat wel op zoek naar alternatief voor ontpoldering van de Hedwige, heeft daarvoor echter geen extra geld in de begroting opgenomen. CDA en VVD, die het afgelopen kabinetsperiode toch het hoogste woord voerden over dit dossier, reppen in hun programma met geen woord over de Hedwigepolder.

VVD blijft bij natuuronvriendelijke koers
Vogelbescherming vindt het jammer dat de stem van veel prominente VVD-ers die zich met hart en ziel inzetten voor behoud en herstel van de Nederlandse natuur, niet doorklinkt in het verkiezingsprogramma. De VVD wil nog steeds snoeien in de EHS, het aantal (Europees beschermde) Natura 2000-gebieden terugbrengen en in de regels voor natuurbescherming. De bottom line van het VVD-verkiezingsprogramma laat niets aan duidelijkheid over: de natuur is niet meer dan een hindermacht voor economische ontwikkeling.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet