NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Raad van State: Staat moet schor en stern in Westerschelde beter beschermen 14 sept 2012

De Raad van State heeft geoordeeld dat de Staat binnen twee weken een nieuw besluit over de natuur in de Westerschelde moet nemen. Geeft de Staat geen gevolg aan deze uitspraak dan volgt een dwangsom van 100 euro per dag. Op 28 december besliste de Raad van State - in een door Vogelbescherming Nederland aangespannen procedure - dat de Staat de natuur in de Westerschelde onvoldoende beschermt. In de Natura2000-aanwijzing hield staatssecretaris Bleker ten onrechte het Rammekensschor buiten de grenzen van het natuurgebied en ging uit van een veel te laag aantal grote sterns. Vogelbescherming vindt het onvoorstelbaar dat de overheid zich niet aan rechterlijke uitspraken houdt.

In december werd het beroep van Vogelbescherming tegen de onvolledige aanwijzing van de Westerschelde als Europees belangrijk natuurgebied in het kader van de Natura 2000-regels gegrond verklaard. Volgens de Raad van State had de overheid onvoldoende gemotiveerd waarom het Rammekensschor buiten de begrenzing van het beschermde gebied van de Westerschelde was gelaten. Volgens Vogelbescherming had het gebied daarop alsnog moeten worden aangewezen als deel van het beschermd gebied van de Westerschelde en weer in de oorspronkelijke staat moeten worden gebracht.

Het Rammekensschor was een van de fraaiste schorren in de Westerschelde. Twee jaar geleden werd het echter verwoest door de aanleg van een zanddepot door Zeeland Seaports. Dit ondanks protest van Vogelbescherming Nederland. Het Rammekensschor werd door de regering willens en wetens buiten het beschermde gebied van de Westerschelde gehouden.

De Raad van State stelde Vogelbescherming Nederland in december niet alleen in het gelijk wat betreft het Rammekensschor, maar ook in haar bezwaar tegen de te lage doelstelling voor de grote sterns in het gebied. De beschermingsdoelstelling voor de grote stern van 4000 paren zoals geformuleerd door het kabinet, werd van tafel geveegd als veel te laag. De Raad van State gelastte staatssecretaris Bleker hierover een nieuw besluit te nemen en de lat veel hoger te leggen.

Tot op heden heeft de staat geen gevolg gegeven aan deze uitspraak. Daarom eiste Vogelbescherming dat de Raad van State de staatssecretaris een dwangsom op zou leggen van 100 euro per dag tot een maximum van 15.000 euro. Dat is vandaag toegewezen. Uiteraard is dit voor de overheid een symbolisch bedrag, maar het geeft aan dat de overheid zich aan rechterlijke uitspraken dient te houden. Vogelbescherming Nederland hoopt dat een komend kabinet meer oog heeft voor het belang van de natuur in de Zeeuwse delta, in het bijzonder de Westerschelde.

Deze uitspraak staat los van de civiele procedure over natuurherstel in de Westerschelde, die Vogelbescherming heeft aangespannen tegen de Staat. In die zaak gaat het om het herstel van de natuur van de Westerschelde door de ontpoldering van 600 hectare zoals afgesproken in het Scheldeverdrag.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet