NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland laat EHS in stand

18 sept 2012

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen de Ecologische Hoofdstructuur afmaken. Dat staat in het plan voor het nieuwe groenbeleid van de provincie. Ondanks de Rijksbezuinigingen op natuur blijft de provincie investeren in natuur- en recreatiegebieden en stelt zij hiervoor per jaar ongeveer € 16 miljoen extra beschikbaar. Om het beheer betaalbaar te houden, wordt het beleid wel op onderdelen versoberd. Ook start de provincie een aantal pilots om private financiering van natuur aan te boren en om het natuurbeheer goedkoper uit te voeren. Naar verwachting wordt de definitieve nieuwe groenagenda in december vastgesteld door Provinciale Staten.

De nieuwe groenagenda is een gevolg van de Rijksbezuinigingen en decentralisatie van groentaken. Gedeputeerde Bond: “De provincie hecht veel waarde aan groen op de kaart in Noord-Holland, mede omdat het bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Daarom maken we 16 miljoen aan extra geld vrij. Daarmee kunnen we de ergste pijn van de Rijksbezuinigingen verzachten. We kunnen alleen niet volledig in het gat van het Rijk springen. Meer taken en minder geld betekent dat we scherpe keuzes moeten maken en ons geld effectiever moeten inzetten. Dat is onvermijdelijk. Daarom doen we ook een nadrukkelijke oproep aan andere overheden, inwoners en private investeerders om ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Samen met hen willen we de komende jaren blijven werken aan aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden, die goed toegankelijk zijn voor mens én dier.”

EHS blijft overeind Gedeputeerde Staten willen niet tornen aan de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van aangesloten natuurgebieden. Om boeren in EHS-gebieden tegemoet te komen, wordt de koopplicht binnen de EHS weer ingevoerd. Daardoor hebben boeren die gronden binnen de EHS willen verkopen, de zekerheid dat de provincie deze gronden verwerft tegen een marktconforme prijs. De provincie zal, in tegenstelling tot het voorstel van Staatssecretaris Bleker, de natuurbeherende organisaties niet verplichten om ter financiering van de EHS bestaande natuurgebieden te verkopen. Gedeputeerde Bond: “De verkoop van bestaande natuurgebieden vinden wij kapitaalvernietiging.”

De bescherming van bufferzones en Nationale Landschappen worden samengevoegd tot één beschermingsregime: het Metropolitane Landschap. De regelgeving wordt daarmee niet minder streng, maar wel eenvoudiger en duidelijker.

Scherpe keuzes De provincie continueert de bijdrage aan de Nationale Parken en de Recreatieschappen, onder voorwaarde dat de gemeenten ook meebetalen. Enkele projecten om nieuwe recreatiegebieden aan te leggen worden versoberd, zoals de Tuinen van West bij Amsterdam en de Boseilanden in de Haarlemmermeer. Ook van de natuurbeheerders zal een grotere bijdrage worden verwacht. Gedeputeerde Staten willen de beheersubsidie voor weidevogels effectiever inzetten, door in de toekomst alleen nog maar subsidies te geven voor weidevogelbescherming in gebieden waar echt levensvatbare, forse populaties zitten. Gedeputeerde Bond: “Ondanks jarenlange investeringen van de overheid daalt de weidevogelpopulatie nog steeds. De weidevogel blijft een icoon van het Noord-Hollandse landschap, maar ik wil alleen nog investeren in gebieden waar écht resultaat wordt geboekt.”

Pilots De provincie start daarnaast een aantal pilots om private financiering van natuur aan te boren en om het natuurbeheer goedkoper uit te voeren. Zo gaat de provincie bijvoorbeeld experimenteren met ‘beheerarme natuur’. In die gebieden kan de natuur straks zelf zijn gang gaan. De provincie zal onderzoeken wat de effecten daarvan op de natuur zijn en hoe de omwonenden dit waarderen. Ook wil de provincie de mogelijkheden verkennen op het gebied van nieuwe landgoederen door private partijen.

Proces Tot 15 oktober hebben alle belangenorganisaties die in het voortraject bij de agenda betrokken zijn geweest, de gelegenheid om hun reactie te geven. Daarna zal de agenda worden besproken in de Statencommissie Ruimte & Milieu. Naar verwachting stellen Provinciale Staten de definitieve agenda vast op 19 september. Op basis van de definitieve agenda, stelt de provincie jaarlijks een Provinciaal Groenprogramma (PG) op, waarin staat aangegeven welke groene projecten op provinciale steun kunnen rekenen. Het eerste PG verschijnt begin 2013.

De volledige agenda is vanaf 21 september te downloaden op www.noord-holland.nl/agenda-nrl


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet