NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ecoduct: plus voor natuur, recreatie en verkeerveiligheid

26 sept 2012

De financiering voor de natuurbrug over de Utrechtseweg (N417) in Noord-Holland is rond. Gedeputeerde Staten (GS) stellen budget beschikbaar. Als de aanbesteding goed verloopt start de realisatie in maart 2013.

Gedeputeerde Jaap Bond: “Dit ecoduct versterkt niet alleen de natuur maar vergroot ook de recreatiemogelijkheden en de verkeersveiligheid”.
GS trekken € 5,2 miljoen uit voor de bouw. GS leggen dit besluit in november voor aan Provinciale Staten. De gemeente Hilversum draagt maximaal € 300.000 bij door de bouwleges van de hele natuurverbinding voor haar rekening te nemen. Het Goois Natuurreservaat draagt € 75.000,- bij. Vanuit de regio is tevens een ILG-subsidie van € 375.000 beschikbaar gesteld.

Door (spoor)wegen is het voor veel diersoorten praktisch onmogelijk om zich te verplaatsen tussen de belangrijke natuurgebieden de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Met de aanleg van het ecoduct wordt dit opgelost en krijgen dieren een groter leefgebied. De natuurbrug is de meest westelijke schakel van een ecocorridor die loopt van Brabant tot in Noord-Holland. Over de brug worden een wandel-, fiets- en ruiterpad aangelegd, met aansluiting op de ‘Weg van s’-Graveland naar de Vuursche’. Ook recreanten ervaren de natuur daardoor als een aaneengesloten geheel. Het ecoduct vergroot daarnaast de verkeersveiligheid: minder kans op botsingen tussen auto’s en dieren en een veilige oversteek voor fietsers.

Goede inpassing in de omgeving
De natuurbrug wordt goed in de omgeving ingepast. Op verzoek van de omwonenden en de Hilversumse raad is besloten het ecoduct schuin over de weg aan te leggen. Met een brede onderdoorgang wordt de laanstructuur van de Utrechtseweg in visueel opzicht zo min mogelijk onderbroken. Het ecoduct krijgt ook een natuurlijke uitstraling die past bij de bosrijke omgeving: op de zijwanden komt een gekleurde bladprint, het hekwerk op het ecoduct krijgt een nervenstructuur en de taluds worden beplant. Defensie zal het hek, rond het landgoed Zwaluwenberg verplaatsen zodat een brede corridor ontstaat.

Eén natuurverbinding met drie ecoducten
Natuurverbinding Zwaluwenberg bestaat uit drie ecoducten. ProRail en Rijkswaterstaat leggen de ecoducten over de A27 en het spoor Utrecht - Hilversum aan. De provincie Noord-Holland legt het ecoduct over de N417 aan. Het Goois Natuurreservaat is eigenaar van een deel de gronden en gaat de natuurverbinding beheren. De aanleg van de ecoducten over de A27 en het spoor is al gestart.

Planning
Het ecoduct over de Utrechtseweg kan eind 2013 gereed zijn. Dan is de hele Natuurverbinding Zwaluwenberg gereed. Op deze manier sluiten de ecoducten ook qua bouwtijd naadloos op elkaar aan. De verbinding tussen het fietspad langs de Utrechtseweg en het fietspad over het ecoduct wordt later gerealiseerd in combinatie met de herinrichting van de Utrechtseweg. De start van dat project is voorzien in 2015.

Natuurgebieden weer verbinden
Het gebruik van de ecoducten door dieren zoals de Das wordt met meerjarig onderzoek gemonitord. De Utrechtse Heuvelrug en het Gooi zijn geografisch en ecologisch gezien één gebied, maar worden doorsneden door de A27, de spoorlijn Utrecht - Hilversum en de provinciale weg N417. Door deze natuurgebieden weer te verbinden met ecoducten krijgen diersoorten een betere overlevingskans. De Natuurverbinding Zwaluwenberg is belangrijk voor onder andere Ree, Das, Boommarter, Zandhagedis, Heideblauwtje en loopkevers.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet