NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

BirdLife kraakt Europese Unie (ook Nederland)

2 okt 2012

De Europese Unie wil de achteruitgang van de biodiversiteit stoppen. Een mooie doelstelling, maar met de uitvoering van deze plannen vlot het niet, ondanks enkele veelbelovende eerste stappen. Dat concludeert Birdlife International in een recent rapport, waarin Nederland er niet goed van af komt.

Biodiversiteit in gevaar
De Europese Unie heeft een plan voor de natuur: de biodiversiteitsstrategie. Tegen 2020 moet die aanpak ervoor zorgen dat soorten niet meer uitsterven, moeten natuurlijke ecosystemen in de Europese Unie zich herstellen, en moet de biodiversiteit wereldwijd meer bescherming krijgen.
Dat alles is hard nodig. Wereldwijd is de biodiversiteit in gevaar. Soorten dieren en planten sterven zeer snel uit. In de Europese Unie doen maar 17% van de soorten en habitats en 11% van de door de EU beschermde ecosystemen het goed. De andere staan onder druk, of gaan duidelijk achteruit, vooral door menselijke activiteit. Verontrustende cijfers.

Vogels passen helaas naadloos in dit beeld: veel soorten gaan hard achteruit. De Rode Lijst van Nederlandse broedvogels telt 78 soorten, waaronder slechtvalk, steenuil en grutto.

Prioriteiten
De biodiversiteitsstrategie van Europa omvat een zestal prioriteiten. Zoals de uitvoering van EU-wetgeving over vogels en habitats, het gebruik van de land- en bosbouw om biodiversiteit te bevorderen, en de visserij verduurzamen door het hanteren van vangstlimieten.

Natuur onvoldoende beschermd
BirdLife International, het wereldwijde samenwerkingsverband van natuur- en vogelbeschermingsorganisaties, concludeert in een recent online rapport dat er erg weinig vooruitgang wordt geboekt in het bereiken van de gestelde doelen.
Wel is al 20% van het land binnen de Europese Unie zogeheten Natura 2000-gebied. Dat is belangrijke winst. De meeste lidstaten echter beschermen, beheren en monitoren deze natuurgebieden en de beschermde flora en fauna nog onvoldoende. Ook stellen zowel de EU als de lidstaten er onvoldoende geld voor beschikbaar.

Nederland: langzame leerling
Het rapport besteedt ook aandacht aan de afzonderlijke lidstaten. Voor Nederland is positief dat er al 166 Natura 2000-gebieden zijn. Maar veel natuur binnen die gebieden staat er nog niet best voor. De meeste gebieden hebben nog steeds geen beheerplannen. Er is ook te weinig geld beschikbaar om iets te doen aan de gesignaleerde tekortkomingen. Het schrappen van de robuuste verbindingszones van de Ecologische Hoofdstructuur door het nu demissionaire kabinet brengt natuurherstel nog verder buiten beeld.
Ook buiten het Natura 2000-netwerk laat de bescherming van biodiversiteit zeer te wensen over. Dit geldt vooral voor gebieden met intensieve landbouw. Het aantal vogels op het boerenland is de afgelopen vijftig jaar in Nederland met meer dan 60% afgenomen.

Schadelijke landbouwsubsidies
De intensieve landbouw is een belangrijke oorzaak van verlies aan biodiversiteit. Dieren en planten op het platteland en hun leefgebieden verkeren in een alarmerende staat en blijven achteruitgaan. De Europese Unie betaalt jaarlijks 50 miljard euro subsidie voor dit schadelijke intensieve landgebruik. Op dit moment wordt er binnen de Europese Unie onderhandeld over hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Of dat gunstig uitpakt, valt nog te bezien.

Natuurvriendelijke visserij
Een andere grote veroorzaker van biodiversiteitsverlies is het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU. Van de Europese visbestanden wordt 75% overbevist. Daarnaast brengt de visindustrie schade toe aan zee-ecosystemen en dat raakt ook zeevogels. In de lidstaten bestaat veel weerstand tegen voorstellen van de Europese Commissie om dit beleid natuurvriendelijker te maken.

Onderhandelingen
De Europese Unie onderhandelt nu over hoe het geld uitgegeven gaat worden in de periode 2014 - 2020. De resultaten van die onderhandeling kunnen leiden tot een betere bescherming van de natuur. Maar of Europa die goede kans aangrijpt, is nog helemaal niet duidelijk. Birdlife doet een sterk beroep op de Europese regeringen om de oren niet te laten hangen naar de lobbyisten van groot-agrariŽrs en industrie, maar te kiezen voor natuur en milieu.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet