NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Markermeer-IJmeer mogelijk natuuricoon

1 okt 2012

Het Markermeer-IJmeer kan uitgroeien tot één van de natuuriconen van Nederland. Het gebied heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot een van Europa's belangrijkste wetlands, met grote mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Dat zegt de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer (WMIJ) in het eindrapport over de toekomst van het gebied.

Varianten input
De WMIJ stelt in het onderzoek de samenhang tussen ecologie en economie centraal. Drie consortia van bedrijven ontwikkelden - op uitnodiging van de WMIJ - ecologisch kansrijke varianten voor de toekomst van het Markermeer-IJmeer die goedkoper zijn dan het basisplan. Ook Natuurmonumenten kwam met een plan: de Marker Wadden. Als de voorgestelde innovaties succesvol worden doorgevoerd, kunnen de kosten in het gunstigste geval met zo'n 40% worden teruggedrongen: naar circa 110 tot 170 miljoen euro op middellange termijn en ongeveer 350 tot 520 miljoen euro op lange termijn. De voorgestelde varianten zijn input voor de concept-Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer, waarin in de komende periode samenhangende besluiten zullen worden genomen over stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en ecologie in dit gebied.

Besluitvorming
In twee van de drie varianten wordt een grootschalig wetland gerealiseerd langs de Houtribdijk. Een derde variant omvat vooral ingrepen in ondiepe delen aan de (Noord-Hollandse) westzijde van het Markermeer. Bepalende elementen uit alle varianten zijn: helder en troebel water, beheersing van vrij rond bewegend slib, vloeiende overgangen tussen water en land, en ecologische verbindingen. Het plan Marker Wadden van Natuurmonumenten, dat voorziet in de aanleg van een omvangrijk wetland, is in twee van de drie varianten inpasbaar. Daarmee kan de eerder toegekende bijdrage van de Nationale Postcodeloterij, 15 miljoen euro voor Marker Wadden, daadwerkelijk bestemd worden.
Het was de taak van de WMIJ om de benodigde beslisinformatie voor besluitvorming op een rij te zetten. Dat is gelukt binnen de daarvoor gestelde termijn van twee jaar, met innovatieve inbreng van marktpartijen.

Draagvlak
In de eerste reacties van de betrokken gedeputeerden, Anne Bliek van Flevoland (VVD) en Joke Geldof van Noord-Holland (D66), is aanzienlijke belangstelling voor de variant 'Behoedzaam Marker Wadden' te beluisteren. De ingrepen voor de Noord-Hollandse kust zijn daarin beperkt tot de luwtemaatregelen Hoornse Hop, wat het draagvlak in Noord-Holland vergroot. Ook is er steun voor de aanleg van een grootschalig wetland langs de Houtribdijkdijk.

"Nu zijn politiek en bestuur aan zet", zegt WMIJ-projectdirecteur Roelof Balk. Afhankelijk van een snelle kabinetsformatie zal waarschijnlijk de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu de toekomstige ontwikkeling van het gebied vaststellen. Dat doet de minister in de nieuwe Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer. Deze moet in 2014 afgerond zijn.

Samenwerkingsverband
De WMIJ is een samenwerkingsverband van het Rijk en de provincies Flevoland en Noord-Holland in het kader van het Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM). Twee jaar geleden kreeg de WMIJ de opdracht de eerder bedachte maatregelen voor een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem voor het Markermeer-IJmeer 'haalbaar en betaalbaar' te maken. Naast de provincies en het Rijk leverden ook gemeenten, natuurorganisaties en onderzoeksinstituten hun inbreng. In het optimalisatierapport van 2011 bracht de werkmaatschappij zelf de kosten al met 40% terug. Marktpartijen en Natuurmonumenten denken nu dat het nog goedkoper en innovatiever kan.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet