NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitnodigend groen in Brabant breed ondersteund

21 sept 2012

Provinciale Staten hebben de nota Brabant: Uitnodigend groen besproken. De Staten zijn in meerderheid akkoord met de kaders die de nota schetst voor het natuur- en landschapsbeleid voor de komende 10 jaar. De fractie van de PVV stemde tegen.

Beekdal

Met betrekking tot het voorstel om van de herintroductie van de zogenaamde big five, wachten de Staten initiatieven uit Brabant af.

Kaders
De nota Brabant: Uitnodigend groen geeft de kaders aan voor het provinciale natuur- en landschapsbeleid voor de periode 2012-2022. De nota biedt daarmee de basis voor uitvoeringsprogrammas die in samenwerking met andere partijen, zoals terreinbeheerders en waterschappen, opgesteld worden. Brabant: Uitnodigend groen is een uitwerking van een aantal al vastgesteld koersgevende beleidsstukken, zoals de Agenda van Brabant, het Bestuursakkoord en het Koersdocument Stad en Platteland, voor wat betreft het onderdeel natuur en landschap. De nota vervangt het oude Natuur- en landschapsoffensief 2002-2012.

Ecologische Hoofdstructuur
Met de vaststelling van Brabant Uitnodigend groen houdt de provincie haar natuurambitie overeind en kiest ervoor om het hele robuuste natuurnetwerk  de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de verbindingszones  af te maken. Al zal daarvoor iets meer tijd uitgetrokken worden (2027). De bedoeling is daarbij meer uit te gaan van natuurlijke processen in plaats van intensieve en dure beheersmaatregelen te nemen.

Nieuwe aanpak
De Staten konden zich vinden in de nieuwe aanpak met elementen als: sterkere koppeling natuur met economie en samenleving met wederzijds voordeel, kostenbesparende maatregelen, meer betrokkenheid en regie vanuit het gebied zelf, stimuleren van economische ontwikkelingen als die een aantoonbare meerwaarde hebben voor de natuur en maatschappelijk draagvlak en waar nodig een flexibeler toepassing van het ruimtelijk beleid als dat de ontwikkeling van het gebied ten goede kan komen.

Partners
Het bereiken van de in de nota neergelegde ambities, kan en wil de provincie niet alleen. Van andere partijen wordt verwacht dat zij de komende jaren substantieel bijdragen aan het bereiken van de natuurdoelstellingen. Belangrijk hierbij is onder meer het bod van de Manifestpartners (Brabants Particulier Grondbezit, Brabantse Milieufederatie, ZLTO, TOP Brabant, Natuurmonumenten, de waterschappen, Staatsbosbeheer, ANWB en Brabants Landschap). Bij de begrotingsbehandeling in november neemt PS een besluit over de provinciale financiŽle bijdrage.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet