NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Heroriëntatie Stelsel Natuur en Landschap

21 sept 2012

Provincies hebben met de vaststelling van het natuurakkoord afgesproken om het huidige stelsel van Natuur en Landschap (SNL) nog eens goed tegen het licht te houden. Daarnaast onderzoeken provincies waar verbeteringen mogelijk zijn, ook met het oog op kostenbesparingen in de uitvoering.

Voorstellen
In het afgelopen halfjaar heeft het projectbureau Vitaal Platteland gewerkt aan voorstellen voor een verdere vereenvoudiging van het SNL. De voorstellen hebben onder andere betrekking op:

•vereenvoudigde sturing op natuurdoelen door middel van rapportages over resultaten op basis van informatie uit de monitoring
•toepassing van een lumpsum-benadering met de Index Natuur en Landschap en daarbij behorende standaardkostprijzen als financiële grondslag
•beperkte sturing op het agrarisch natuurbeheer tot maximaal twee agrarische natuurtypen. Hierbij wordt rekening gehouden met de systematiek die het rijk ontwikkelt voor het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS
•doorontwikkeling van de monitoringsystematiek. Hierbij wordt rekening gehouden met vereenvoudigingen van het stelsel en de informatiebehoefte vanuit Natura 2000 en PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)

Koers
De Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland bespreekt op 27 september de koers van de stelselherziening. Vooraf vindt nog overleg plaats met vertegenwoordigers van de beheerders. Komend najaar werken het projectbureau Vitaal Platteland, provincies en beheerders de verschillende aanpassingen van het stelsel uit, aan de hand van de vast te stellen koers.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet