NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kosten Natura 2000 beheerplannen in beeld

21 sept 2012

Het projectbureau Vitaal Platteland heeft het meest recente inzicht in de kostenbehoefte ge´nventariseerd die met de Natura 2000-beheerplannen gemoeid is. Het uitvoeringsprogramma van een Natura 2000-beheerplan bevat meerdere kostensoorten. Het gaat hier om: grondverwerving en inrichting nieuwe natuur, herinrichting bestaande natuur, effectgerichte maatregelen, brongerichte maatregelen, hydrologische maatregelen, regulier beheer, monitoring en onderzoek, en overig (bijv. sanering vuilstort).

Inschatting
De cijfers zijn soms de uitkomst van een geheel doorlopen planvormingsproces, maar vaker betreft het een inschatting van de kosten. De cijfers zijn nog voorlopig en worden met onder andere waterschappen en terreinbeherende organisaties besproken.

Voorlopige conclusies
Een aantal kostensoorten (hydrologie, effectgericht, herinrichting) blijken moeilijk uit te splitsen vanwege het integrale karakter van veel natuurherstelprojecten. Afspraken over dekking zouden dan ook integraal gemaakt moeten worden. De kosten voor hydrologische maatregelen, waar het rijk verantwoordelijk voor is, blijven ruim binnen de eerdere schatting van 30 miljoen. En ook de kosten voor effectgerichte maatregelen blijven ver onder de reeds voorziene dekking van 30 miljoen in het onderhandelingsakkoord natuur. De ontstane ruimte op hydrologie en effectgerichte maatregelen samen, is voldoende om de opgave voor herinrichting mee te kunnen dekken. Of via grond-voor-grond de taakstelling voor verwerving en inrichting gedekt kan worden, blijkt na analyse van het advies van de externe commissie. Dekking voor alle overige kosten (ruim 15 miljoen) , waaronder bronmaatregelen en onderzoek, is nog niet gevonden. Omdat deze kosten niet in het onderhandelingsakkoord zijn opgenomen, stelt het IPO het rijk verantwoordelijk voor de dekking.

Vervolg
In het bestuurlijk overleg met de bewindslieden van EL&I en I&M, IPO en UvW op 10 oktober wordt besproken of er voldoende financiering is voor de maatregelen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet