NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Regeerakkoord: mooie woorden, daden kritisch volgen

30 oktober 2012

Het nieuwe Regeerakkoord biedt –onder het motto- “bruggen bouwen” nieuwe kansen voor de natuur. Na het afbraakbeleid van Bleker in de afgelopen kabinetsperiode, belooft het kabinet Rutte-Samsom beterschap. Ze stelt dat economische groei geen afbreuk mag doen aan ecologie en omgevingskwaliteit. Vogelbescherming Nederland is voorzichtig optimistisch en ondersteunt dit kabinet van harte bij de uitvoering van haar goede voornemens.

Natuurherstel in de Westerschelde
Ronduit blij zijn we met de duidelijke toezegging van dit kabinet om natuurherstel in de Westerschelde eindelijk uit te voeren. Daarmee komt het nieuwe kabinet internationale afspraken na. Het Rijksinpassingsbesluit dat sinds het aantreden van het vorige kabinet op de plank ligt, kan nu worden uitgevoerd. Met het ontpolderen van de Hedwige realiseert het kabinet 300 hectare natuurherstel, van de 600 hectare die in totaal is afgesproken. Vogelbescherming blijft zich inzetten dat ook de andere helft gerealiseerd wordt.

Over de grenzen
Ook het veiligstellen van de 200 miljoen euro uit het Lente-akkoord voor bescherming en beheer van onze Nederlandse natuur is een goede zaak, net als het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. Ronduit teleurstellend is het dat er voor natuurbescherming van die andere belangrijke Nederlandse natuur, namelijk de tropische natuur op Bonaire, St. Eustatius en Saba opeens helemaal geen geld meer is. Wegbezuinigd in het kielzog van het pakket ‘duurzame economie’. Er komt wel een Natuurbeleidsplan voor deze eilanden, maar er is geen geld voor uitvoering voor alle projecten die de eilanden al een half jaar geleden hebben ingediend. Hopelijk is dat nog recht te zetten.

En in ons eigen landelijk gebied
Het akkoord besteedt weinig aandacht aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat toch in de komende twee kabinetsperioden bepalend zal zijn voor het aanzicht van Nederland en de kwaliteit van ons landelijk gebied. Het akkoord zet in op een verlaging van het landbouwbudget ten gunste van investeringen in duurzaamheid en innovatie, echter buiten de sector zelf. Het kabinet lijkt daarmee volledig voorbij te gaan om de landbouw zélf te verduurzamen, bijvoorbeeld door vergroening van het landbouwbeleid. De boerenlandvogels gaan al decennia lang schrikbarend snel achteruit, juist als gevolg van het gevoerde landbouwbeleid. Het nieuwe GLB zou daarvoor een oplossing moeten bieden, die ook geheel in lijn lijkt met het Regeerakkoord: economische groei die geen afbreuk doet aan ecologie en omgevingskwaliteit. Bezuinigen in deze tijden van financiële crisis is begrijpelijk, maar laten we ons niet alleen richten op ‘minder’, maar ook op ‘effectiever’: publiek geld voor publieke diensten.

Natuurwet
Een laatste belangrijk punt is het borgen van de goede voornemens voor natuur. Het akkoord spreekt over herziening van de Natuurbeschermingswet. Het kabinet gaat dus niet verder met het uitgeklede voorstel van Bleker, maar er komt een nieuw idee. De voorzet die PvdA eerder dit jaar deed met de Wet Mooi Nederland is een veelbelovende aanzet.
Al met al zijn het mooie woorden, maar hoe die in de praktijk gaan uitpakken is nu nog de vraag. Vogelbescherming Nederland wil van harte bijdragen aan een goede uitwerking door constructief mee te denken over natuurbescherming binnen en buiten onze grenzen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet