NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Voedselgebied kiekendieven bij A6

29 okt 2012

Kiekendieven uit de Oostvaardersplassen die nu nog voedsel zoeken in het gebied waar in Lelystad de toekomstige wijk Warande komt, kunnen dat straks elders doen. En wel in een gebied dat speciaal voor roofvogelvoedsel wordt ingericht. Het gaat om de zogeheten ‘bufferzone A6’.

De gemeente Lelystad heeft de provincie meegedeeld ervoor te zullen zorgen dat kiekendieven blijvend voldoende voedsel kunnen vinden. In reactie hierop hebben Gedeputeerde Staten (GS) de gemeente laten weten het voorstel van de bufferzone als kansrijk in te schatten voor het verkrijgen van een vergunning onder de Natuurbeschermingswet. Daarmee wordt de verwachte ‘mitigatie’ (vermindering) van verlies van foerageergebied voor kiekendieven formeel vastgelegd.

Voortbestaan
Mitigatie is een term die wordt gebruikt in het kader van de Flora- en faunawet. Bij aantasting van het leefgebied van beschermde soorten planten en dieren kan de overheid mitigerende maatregelen eisen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat beschermde soorten toch kunnen blijven voortbestaan in hun leefgebied. De zogeheten 'ecologische functionaliteit' blijft in dat geval behouden. Als dit niet het geval is, dan kan de overheid compenserende maatregelen voorschrijven waarbij buiten het oorspronkelijke leefgebied nieuw leefgebied wordt gemaakt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet