NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verbetering Lepelaarplassen nodig

23 okt 2012

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden, zoals de Lepelaarplassen in Almere. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Maar de huidige natuurkwaliteit moet beter.

Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. Met zijn (kwel)plassen, riet(ruigten) en wilgenbos behoort het kleimoeras Lepelaarplassen in Almere hier ook toe.

De Lepelaarplassen is een belangrijk moerasgebied voor bijzondere vogels. Het biedt de broedvogels aalscholver en lepelaar een broed- en een rustplaats en een plek om te foerageren. De niet-broedvogels lepelaar, grauwe gans, krakČeend, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend, nonnetje, kluut en grutto vinden in Lepelaarplassen een foerageergebied en rustplaats.

Onder druk
Op het moment staat de natuurkwaliteit van de Lepelaarplassen onder druk. Want van acht van de twaalf instandhoudingsdoelstellingen (beschermde natuurwaarden) is de trend negatief of onduidelijk. De oorzaak van de negatieve trend is terug te brengen tot twee processen, die niet via dagelijks beheer te sturen zijn:
1. Door de ontwikkeling van de natuur zelf (de successie) is het gebied aan het verlanden en verruigen en zal het op termijn verbossen. Dit komt vooral door het ontbreken van periodes van overstroming en droogte.
2. Verlies aan areaal (verspreidingsgebied) en verandering/verslechtering van foerageergebieden buiten de Lepelaarplassen. Met name de groei van Almere en de ecologische slechte toestand van het Markermeer/IJmeer liggen hieraan ten grondslag.

Verbeterplan
Een recent opgesteld ontwerp-beheerplan ziet de volgende kansen om de omstandigheden voor het behoud van de instandhoudingsdoelen te verbeteren:

1. Voortzetting van het bestaande beheer (met name voor de broedeilanden van de lepelaar);
2. Ingrepen in de waterhuishouding, waardoor de successie van het gebied wordt teruggezet in de tijd (en de successiereeks)?
3. Het verbeteren van het areaal en de kwaliteit van de foerageergebieden buiten de Lepelaarplassen. Het beheerplan biedt echter niet de ruimte om maatregelen buiten het gebied af te dwingen. Wel biedt het de mogelijkheid om oplossingen te benoemen.

Afstemming
Het ontwerp-beheerplan is tot stand gekomen in afstemming met betrokken partijen. Uit het concept-beheerplan volgt dat het bestaande gebruik ongewijzigd kan doorgaan. De maatregelen die genomen moeten worden om de natuurkwaliteit te behouden, hebben geen sociaal economische gevolgen.

Vaststellen
Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft op 2 oktober 2012 besloten om in te stemmen met het Natura-2000 ontwerp-beheerplan Lepelaarplassengebied. Ook is besloten om aan de staatssecretaris van het ministerie van EL&I te verzoeken dit ontwerp-beheerplan vast te stellen voor de rijksgronden in het Natura 2000-gebied Lepelaarplassen. Met dit verzoek heeft de provincie aan de staatssecretaris van EL&l (demissionair staatssecretaris Henk Bleker) aangeboden om de inspraakprocedure van dit ontwerp-beheerplan te verzorgen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet