NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rapport Natuurmeting op Kaart beschikbaar

21 november 2012

Het rapport Natuurmeting op Kaart, peildatum 1 januari 2012 is gepubliceerd. De NOK komt met het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur van september 2011 en het onlangs verschenen regeerakkoord in van het kabinet Rutte in een ander daglicht te staan.

Het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) is met de komende wijziging van de wet definitief afgerond en de uitgangspunten waarop deze natuurmetingen zijn gebaseerd, zijn daarmee komen te vervallen. Ondanks de gewijzigde omstandigheden hebben de provincies, ook in het licht van de uitvoering van de herijking van de EHS, besloten om een rapportage op te stellen met de stand per 1 januari 2012.

Het rapport is nog gebaseerd op de uitgangspunten zoals rijk en provincies ten tijde van het ILG hebben vastgesteld. Het referentiebeeld zijn de taakstellingen EHS en RodS, zoals die golden voor het onderhandelingsakkoord. Deze taakstellingen zijn weergegeven in het eerste hoofdstuk. De cijfers hebben dus betrekking op de situatie vr de herijking van de EHS.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet