NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Overijssel versterkt Noordoost-Twente met 15 miljoen

9 nov 2012

Binnenkort nemen Provinciale Staten een besluit over het voorstel van Gedeputeerde Staten om 15 miljoen te investeren in versterking van de sociaal-economische positie van Noordoost-Twente. Dit betreft de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal.


Aanleiding
Juist in Noordoost-Twente doet zich een stapeling van problemen voor die een bedreiging vormt voor het in stand houden van een goed woon-, werk- en leefklimaat. Bevolkingskrimp en -vergrijzing in combinatie met beperkingen van ontwikkelings-mogelijkheden voor de landbouw en andere economische sectoren, maken het gebied kwetsbaar. Het gebied kent een zeer groot aantal Natura-2000 gebieden en het is een van de twee Nationale Landschappen die Overijssel rijk is.

Impuls
Provinciale Staten besluiten binnenkort over een investeringsvoorstel van Gedeputeerde Staten voor gebiedsontwikkeling van Noordoost-Twente, vanuit de 'Kracht van Overijssel'. De vier gemeenten en het waterschap betalen op basis van cofinanciering. Een extra provinciale injectie van 15 miljoen euro zal een positieve impuls geven aan de sociaal- economische positie van het gebied. Hiervan is 6 miljoen beschikbaar vanuit de doelstelling het Nationaal Landschap. De overige 9 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor het oplossen van de gestapelde problematiek. De voorgenomen investeringen geven het startsein voor het uitvoeren van de plannen zoals verwoord in de gebiedsvisie.

Perspectief
Noordoost- Twente is in de toekomst een vitale samenleving, met als belangrijkste kenmerk: ruimte voor ondernemerschap en initiatief, met behoud en ontwikkeling van het bijzondere landschap. Provincie Overijssel en de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal zetten samen met het Waterschap Regge en Dinkel op 3 pijlers. Dat zijn de pijlers: economische kracht, demografie, landschap & natuur.

Ruimte voor ontwikkeling
Ondernemers en burgers krijgen ruimte voor ontwikkeling, waaronder verbreding van de (agrarische) bedrijfsvoering, versterking van recreatie en andere eigen initiatieven. En ook voor samenwerking in de zorg, bevordering van de leefbaarheid en doelmatig gebruik van vastgoed en voorzieningen. Behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente is essentieel. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwalite

Overheden: verbinden maakt sterk
De overheden nemen zelf hun verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door maatregelen t.a.v. de waterhuishouding, realisatie Ecologische Hoofdstructuur en beleefbaarheid van het water. Zij stimuleren de sociaal-economische ontwikkeling door een bundeling van maatregelen voor water, natuur en landschap en realiseren de Ecologische Hoofdstructuur. Dit alles kan en willen zij niet zonder betrokkenheid van bewoners en gebruikers van het gebied. Het motto is dan ook 'Verbinden maakt sterk'.

Inwoners/ondernemers
Inwoners hadden een actief aandeel in het benoemen van kansen en kwaliteiten van het gebied en het ontwikkelen van de plannen. Samenkomsten in buurtcafés en bijdragen aan projecten van het Nationaal Landschap leverden een heldere visie op. Ook in de uitvoering nemen ondernemers en burgers straks deel. Onder de titel 'De samenleving aan zet' bieden provincie en gemeenten ruimte aan inwoners en ondernemers om te komen met concrete projecten die bijdragen aan de versterking van de sociaal-economische ontwikkeling van Noordoost-Twente.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet