NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Solide zeewering met nieuwe natuur voor Texel

6 nov 2012

Duinen en zand als versterking van de Waddenzeedijk van Texel en een enorme meerwaarde voor de natuur. Daarvoor stelt de provincie Noord-Holland maximaal € 1,5 miljoen beschikbaar aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dat leggen Gedeputeerde Staten ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten.

Oorspronkelijk was sprake van een traditionele landinwaartse dijkverhoging die via het ministerie van I&M zou worden vergoed. Met een extra bijdrage van de provincie en andere partijen kan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de Prins Hendrikdijk op Texel versterken door het opspuiten van zand en het aanleggen van duinen. Dat is een effectieve methode voor kustversterking en tegelijkertijd ontstaat daarmee een vloeiende duinovergang tussen Texel en de Waddenzee.

Gedeputeerde Geldhof: “De versterking van de zeewering met duinen en zand biedt naast een garantie voor waterveiligheid, grote toegevoegde waarde voor de natuur van het Waddengebied en kansen voor recreatie op Texel. Het voordeel is daarnaast dat agrarische bedrijven niet verplaatst hoeven worden en geen landbouwareaal verloren gaat. Zonder de bijdrage van de provincie, het Waddenfonds en de bijdragen van de samenwerkingspartners is dit niet mogelijk.”

Meerwaarde voor natuur
Met de zandige versterking wordt ‘nieuwe natuur’ gevormd. Tussen het eiland en de Wadden kan een gevarieerd landschap worden aangelegd van duinen, slikken, schorren, een landtong en een eiland. Hier vinden vogels een hoogwatervluchtplaats en nieuw broedgebied en zeehonden een rustplaats. Aan de zeezijde van de landtong en het eiland worden oester- en mosselbanken aangelegd om erosie tegen te gaan.

Samenwerking
Het project is een samenwerking tussen HHNK, de gemeente Texel, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie en de provincie. De partijen overwegen een bijdrage te verlenen voor de extra kosten van een zandige versterking ten opzichte van een traditionele dijkversterking. De partijen zullen daar voor 1 januari 2013 een besluit over nemen. Op 5 november heeft het dagelijks bestuur van het Waddenfonds besloten ruim 12 miljoen euro subsidie te verstrekken voor de zandige variant. HHNK is verantwoordelijk voor de kustveiligheid en de realisatie en start in 2015 met het werk.

Aantrekkelijke kust
De kust is één van grootste trekpleisters van de provincie en van groot belang voor de Noord-Hollandse economie. De provincie streeft er naar dat de kust zijn aantrekkingskracht behoudt zodat de kust blijft bijdragen aan een goed leef- en vestigingsklimaat.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet