NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelrendement van Natuurlijke Klimaatbuffers

4 dec 2012

Vogelbescherming doet mee met de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Daarin maken wij ons sterk om via natuur de gevolgen van klimaatveranderingen op te vangen. Dat gebeurt door het aanleggen van zogeheten ‘natuurlijke klimaatbuffers’. De eerste resultaten daarvan beginnen zich af te tekenen.

Wat zijn klimaatbuffers?
Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen en waar water zo lang mogelijk wordt vastgehouden. Dat zijn bijvoorbeeld veengebieden, moerassen, natte bossen of brede rivieroevers. Ze fungeren als enorme sponzen, of als overloopgebieden waarin het water geen kwaad kan. Langs de kust helpen kwelders, zandplaten en natuurlijke duinen bij het opvangen van de stijgende zeespiegel. Door gebieden in te zetten als klimaatbuffer vergroot je niet alleen de veiligheid omdat er minder kans is op overstromingen, maar versterk je ook de natuurwaarden, het leefklimaat en de beleving van het landschap. Deze gebieden maken Nederland dus veiliger én mooier.

Resultaten voor vogels
Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het inrichten van de inmiddels twintig klimaatbuffers, sommige zijn zelfs al klaar. Maar wat leveren die klimaatbuffers op voor vogels? Het moeten (uiteindelijk) natte gebieden worden met natuurvriendelijk oevers, geleidelijke overgangen van nat naar droog en een hogere biodiversiteit aan planten en insecten. In veel gebieden neemt ook de waterkwaliteit toe. Al met al zijn het dus gebieden waar meer voedsel voor vogels beschikbaar komt.

Goed voorbeeld
Klimaatbuffer De Onlanden in Groningen is een goed voorbeeld van een goed rendement voor vogels. Hier is 1.700 hectare landbouwgrond ingezet voor waterberging, gecombineerd met natuurontwikkeling. Het gebied speelt nu een belangrijke rol in de strijd tegen de wateroverlast in Groningen. Tegelijk is er zeer waardevolle grootschalige moerasnatuur ontstaan.

Kleinst waterhoen
In het eerste jaar werden verrassend veel exemplaren van het kleinst waterhoen ontdekt: een erg zeldzame vogel, die bijzonder moeilijk is waar te nemen. Andere moerasvogels zijn ook succesvol dankzij de vernatting. Zeldzaamheden als de roerdomp, porseleinhoen, waterral en snor doen het goed in De Onlanden. Zelfs de uiterst zeldzame grote karekiet heeft afgelopen zomer een broedpoging ondernomen, net als de steltkluut en de witwangstern.

Toename veldleeuweriken
Opvallend waren ook de foeragerende lepelaars, waarvan er zeker ééntje op Schiermonnikoog broedde. Waar akkervogels het in de rest van Nederland slecht doen, neemt hier het aantal veldleeuweriken enorm toe. Maar in deze periode van het jaar zijn het uitgesproken wintergasten die in het landschap foerageren: de 6500 kolganzen en de vele grote zilverreigers.

Presentatie
Op donderdag 1 november werd de tussenrapportage van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers tijdens het Deltacongres aan deltacommissaris Wim Kuijken aangeboden. Deze rapportage geeft het complete overzicht van de resultaten die de afgelopen drie jaar zijn behaald in het klimaatbufferprogramma.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet