NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Visatlas Flevoland toont kwetsbare soorten

3 dec 2012

Gedeputeerde Jaap Lodders heeft vorige week de eerste Visatlas Flevoland in ontvangst genomen. Het boekwerk geeft onder andere inzicht in de verspreiding van (kwetsbare en bedreigde) vissoorten in Flevoland.

De atlas is ontstaan vanuit de samenwerking tussen vele organisaties, zoals RAVON (Reptielen-, Amfibieën- en Vissenonderzoek Nederland), Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Oost Nederland en Sportvisserij Midwest Nederland, Landschapsbeheer Flevoland, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Het boekwerk bevat de verspreidingskaarten van de zevenendertig Flevolandse vissoorten. Ook is er in de atlas aandacht voor het ontstaan van Flevoland, het bijbehorend watersysteem en voor de mensen die hobby- of beroepsmatig bezig zijn met vissen.

Nuttig
Kortom, het is een boek, dat de sportvissers inzicht geeft in de aanwezige soorten en ook nuttig is voor de mensen die werkzaam zijn aan het watersysteem. “Op basis van de gegevens in dit prachtige boek kunnen wij als waterschap, maar ook andere organisaties in Flevoland, de verschillende activiteiten beter afstemmen op het duurzame voortbestaan van deze vissoorten. Bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten over inrichting en beheer van watergangen of het ingrijpen in waterhuishouding of watersamenstelling”, zegt Camiel Maenhout, heemraad van Waterschap Zuiderzeeland.

Actueel beeld
Gedeputeerde Jaap Lodders: “Goed dat er nu voor het eerst sinds het ontstaan van Flevoland een compleet en actueel beeld is van de aanwezigheid van zoetwatervissen in de provincie. Daarnaast is het mooi dat de veertig in deze atlas beschreven vissoorten ook in de toekomst een goede en vruchtbare leefomgeving in de Flevolandse wateren vinden.”

De Visatlas Flevoland kost in de verkoop € 15,- en is te bestellen via de webshop van Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Oost Nederland en Sportvisserij Midwest Nederland. www.sportvisserijnederland.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet