NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming in hoger beroep voor natuurherstel Westerschelde

4 januari 2013

Vogelbescherming Nederland gaat in hoger beroep in de zaak die is aangespannen tegen de Nederlandse Staat over het natuurherstel in de Westerschelde. In oktober wees de rechtbank in Den Haag de vorderingen van Vogelbescherming af. Vogelbescherming verwacht in hoger beroep een andere uitspraak. Het natuurherstel is broodnodig na de diverse vaargeulverdiepingen. Trekvogels zijn voor voedsel afhankelijk van de (wad)platen in de Westerschelde. Deze platen verdwijnen door de verdiepingen. Door ontpoldering ontstaat nieuw leefgebied. Nederland heeft zich internationaal verplicht om 600 hectare nieuwe getijdenatuur in de Westerschelde te realiseren. De Hedwigepolder vormt hiervan de helft.

Door de verdiepingen van de vaargeul naar Antwerpen en inpolderingen staat de natuur in de Westerschelde op omvallen. Fred Wouters, directeur Vogelbescherming: "De Westerschelde is een internationaal uniek estuarium en een cruciale schakel in de vogeltrek, maar er is steeds minder voedsel voor de vogels die er broeden en doortrekken". Om het proces van achteruitgang te keren, is nieuw getijdegebied nodig. Dat is alleen mogelijk door gebieden langs de Westerschelde te ontpolderen. Vogelbescherming gaat in beroep maar zal tegelijkertijd maatschappelijke en politieke wegen bewandelen om het natuurherstel te realiseren. Wouters: "Het liefst realiseren we het natuurherstel zonder tussenkomst van de rechter maar tot op heden heeft die weg helaas weinig resultaat opgeleverd." Vogelbescherming verwacht een positievere uitspraak omdat de rechtbank in Den Haag de vorderingen van Vogelbescherming slechts op formele gronden heeft afgewezen.

Regeerakkoord
De 300 hectare ontpoldering van de Hedwigepolder is dit najaar in het regeerakkoord opgenomen. Vogelbescherming Nederland is verheugd met deze duidelijke toezegging van dit kabinet. Het is echter niet de eerste keer dat een dergelijke toezegging door de regering is gedaan, zonder dat er iets gebeurde. Bovendien wordt over de tweede 300 hectare ontpoldering die is vastgelegd in de Scheldeverdragen met geen woord gerept. Het standpunt van Vogelbescherming Nederland is al jaren glashelder. De Westerschelde is voor vogels één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Zo'n belangrijk gebied moet dus heel goed beschermd worden. Verdiepingen van de vaargeul en inpolderingen hebben de natuur in de Westerschelde echter ernstig aangetast en daarom strijdt Vogelbescherming voor natuurherstel. In 2005 werd met alle partijen een akkoord gesloten. Daarin hebben natuurorganisaties veel water bij de wijn gedaan. Van de 1500 hectare natuurherstel die nodig zijn, gingen natuurorganisaties uiteindelijk akkoord met 600 hectare om er zo met alle partijen uit te kunnen komen en draagvlak te creëren. Vogelbescherming vraagt om het na komen van afspraken die met alle partijen zijn afgesproken.

Een sterker Zeeland
Voor de tweede 300 hectare ontpoldering - die zou moeten plaatsvinden in het gebied tussen Vlissingen en Hansweert - wil Vogelbescherming Nederland graag meedenken over de best mogelijke oplossingen voor natuur, economie en veiligheid. We denken daarbij in kansen. Het gebied wordt door nieuwe getijde natuur aantrekkelijker voor toeristen en biedt daarmee kansen voor de recreatie sector. Nieuwe schorren en platen voor de dijken dragen bovendien bij aan de zeewering omdat ze golfslag breken. Vogelbescherming is terughoudend in het voeren van juridische procedures voor de bescherming van vogels en natuur. Alleen wanneer grote natuurbelangen in het geding zijn, overleg en afspraken niet meer serieus worden genomen, besluit de organisatie tot zulke stappen. Dat is nu het geval. Na het jarenlang niet nakomen van afspraken en het lanceren van inferieure alternatieve plannen door de Nederlandse overheid wil Vogelbescherming Nederland nu de zekerheid dat het natuurherstel in de Westerschelde daadwerkelijk wordt gerealiseerd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet