NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Friese weidevogels hebben toekomst

20 dec 2012
Het gaat niet goed met de weidevogels in Fryslân. Het aantal broedparen van veel soorten neemt de laatste jaren behoorlijk af. Als er niets verandert is er een groot risico dat soorten sterk afnemen of zelfs verdwijnen uit Fryslân. De provincie wil daarom het huidige provinciale weidevogelbeleid (voor de periode 2007-2013) aanpassen. Als aanzet voor deze aanpassing hebben Gedeputeerde Staten op 17 december de koersnotitie Weidevogels vastgesteld. Hierin staan de contouren voor een nieuw provinciaal weidevogelbeleid. Op basis van deze koersnotitie kunnen Provinciale Staten begin 2013 keuzes maken over de nieuwe provinciale koers. Deze nieuwe koers zullen Gedeputeerde Staten vervolgens uitwerken in een nieuwe provinciale Weidevogelnota.

Weidevogels trekken zich steeds meer terug op de beste weidevogelgronden. Dat zijn gebieden waar de condities voor de weidevogels het beste zijn. Denk aan rust, waterpeil en soort grasland. Het concentreren van de inspanningen voor de bescherming van weidevogels op die gebieden levert daardoor de meeste resultaten op. Dit zijn zogenaamde weide-vogellandschappen. Een samenhangend stelsel van goede weidevogelgebieden van minimaal 250 hectare groot. Hierbinnen kunnen weidevogelpopulaties zich handhaven. In totaal gaat het om. 40.000 hectare.

Voorkeur voor weidevogellandschappen
Gedeputeerde Staten stellen voor om de beschikbare financiële middelen voor inrichting en beheer van weidevogelgronden te concentreren in deze weidevogellandschappen. Alleen in deze gebieden kunnen langjarige contracten worden afgesloten voor weidevogelbeheer. Aan de beheerssubsidies zijn voorwaarden gekoppeld. Voor bijvoorbeeld maaien, waterpeil en rust. De uitdaging is hier om goed beheer te combineren met een rendabele agrarische be-drijfsvoering. Binnen een gebied werken boeren, natuurterreinbeheerders, en vrijwilligers nauw samen op basis van een collectief beheerplan. Buiten de weidevogellandschappen beperkt de ondersteuning zich tot de coördinatie van vrijwillig weidevogelbeheer en kennis-ontwikkeling over duurzame rendabele landbouw.

Bij deze voorkeur voor weidevogellandschappen past een extra provinciale bijdrage aan weidevogels van circa € 700.000,- per jaar., Bovenop de huidige provinciale bijdrage van € 300.000,- per jaar. Daarnaast zijn er rijksmiddelen en Europese middelen beschikbaar voor (agrarisch) natuurbeheer.

Gezamenlijke opgave
Verder is het behouden en versterken van een breed maatschappelijk draagvlak voor de bescherming van weidevogels erg belangrijk. Met name bij boeren(organisaties), natuurver-enigingen en vrijwilligers. Hun inspanningen in het veld voor de weidevogels blijven hard nodig. Voor de gewenste terugkeer van veel weidevogels is het daarom essentieel dat deze partijen enthousiast en gemotiveerd blijven.

Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om deze voorkeur voor weidevogellandschappen nader te mogen onderzoeken en in de nieuwe nota Weidevogelbeleid uit te werken. Ook het jongerenpanel Duurzaamheid is gevraagd advies te geven over de koersno-titie. Dit advies volgt in de eerste helft van januari.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet