NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groene handhaving professioneler

5 febr 2013

De handhaving van de groene wetten (Boswet, Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet) verschilde per provincie en per instantie. Om er meer uniformiteit in te krijgen, is er een regieplatform opgericht en een PRISMA-project opgestart. Het platform heeft een basisniveau van toezicht en handhaving gedefinieerd. Verder is beschreven wat het specifieke karakter van de handhaving van de groene wet- en regelgeving is, en waarin dit type handhaving afwijkt van de handhaving van de milieuwetgeving die model staat. Vervolgens zijn de randvoorwaarden geschetst en is een implementatieplan uitgewerkt. Daarna verscheen een tussenrapportage waarin de stand van zaken per provincie staat beschreven.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet