NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Commissie adviseert efficiŽnte omgang water in VeenkoloniŽn

8 febr

De ambitie van de boeren in de VeenkoloniŽn om meer te produceren lukt alleen als de wateraanvoer naar de gewassen in het groeiseizoen verbetert. Het gebied moet zich ook voorbereiden op maatregelen die voor de toekomst de beschikbaarheid van voldoende water in het gebied garanderen. Dat adviseert de adviescommissie Water voor de VeenkoloniŽn in haar eindrapport voor de Agenda van de VeenkoloniŽn dat op 7 februari 2013 gepresenteerd werd.

Goed en voldoende water
De adviezen van de commissie gaan over het verminderen van de risico's van watertekort en wateroverlast en over het verbeteren van de waterkwaliteit in de VeenkoloniŽn. Uitgangspunt is dat goed en voldoende water noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling van het gebied. Daarom moeten de VeenkoloniŽn goed kunnen reageren op veranderingen die in de toekomst kunnen optreden, zoals de mogelijke gevolgen van het veranderende klimaat, waardoor er in het groeiseizoen minder neerslag zal vallen. Ook de effecten van bodemdaling en de wens om de productiviteit van de landbouw en de kwaliteit van het water verder te verhogen, kunnen invloed hebben op het gebruik van water in de VeenkoloniŽn.

Aanbevelingen voor verbeteringen
De adviescommissie heeft tien aanbevelingen geformuleerd voor bestuurlijke, landbouwkundige en civieltechnische verbeteringen. Verder raadt de commissie de Agenda voor de VeenkoloniŽn aan om op korte termijn te starten met projecten om de mogelijke veranderingen nader te onderzoeken en te beginnen met het ontwikkelen van passend beleid. Het gaat dan om combinaties van maatregelen zoals: het egaliseren van percelen, het vernatten van lagere gelegen delen, om tot betere watervoorziening te komen in de hogere delen, en het toepassen van nieuwe landbouwkundige methoden.

Eindrapport
De Agenda voor VeenkoloniŽn heeft de adviescommissie in 2012 ingesteld. Zij heeft de opdracht gekregen een overzicht samen te stellen van de mogelijke maatregelen, op basis van de eerdere studies. Het doel is om een watersysteem te ontwikkelen waarbij in de VeenkoloniŽn altijd voldoende water beschikbaar is voor de gewassen. Het Startdocument Water is te downloaden via de site www.veenkolonien.nl.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet