NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Akkoord over Natura 2000 Boetelerveld in kader PAS

8 febr 2013

De provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Landschap Overijssel, OPG, gemeente Raalte, Hellendoorn en LTO Salland zijn het eens geworden over een pakket maatregelen ter bescherming en verbetering van het Boetelerveld. De maatregelen zijn nodig om in het kader van de Programamtische Aanpak Stikstof ruimte te kunnen bieden aan economische activiteiten.

Groen Licht
Na lang onderhandelen, flinke meningsverschillen en zelfs een procedure bij de Raad van State is afgelopen maandag een akkoord bereikt. Het ministerie van economische zaken heeft groen licht gegeven voor het pakket maatregelen.
Het Boetelerveld is een van de 25 Natura 2000 gebieden in Overijssel. Dat betekent dat de daar aanwezige natuur erg kwetsbaar is en extra bescherming behoeft. In Europees verband zijn daar afspraken over gemaakt.

Maatregelen ter berscherming van de natuur
De provincie Overijssel moet samen met de gebiedspartners een beheerplan opstellen, waarin maatregelen staan ter bescherming van die natuur. Deze maatregelen zijn ook nodig om ontwikkelingsruimte te kunnen bieden aan economische activiteiten rond het Boetelerveld. Een flinke klus, aangezien de belangen van de verschillende partijen soms ver uiteen lopen. Afgelopen maandag is er een pakket maatregelen afgesproken waarmee alle betrokken partijen konden instemmen. Dit pakket is ter goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken. EZ heeft gisteren haar goedkeuring gegeven aan dit pakket.

Bufferzone
Het ministerie heeft bevestigd dat het gebied met dit maatregelenpakket kan worden opgenomen in de Programmatische Aanpak Stikstof, waarmee ontwikkelingsruimte voor economische activiteiten ontstaat. Rondom het Boetelerveld komt een bufferzone ter grootte van bijna 130 ha. In die bufferzone worden hydrologische maatregelen getroffen. Dat betekent dat kavelsloten verbreed en verondiept worden. Daardoor stijgt het grondwaterpeil in het Boetelerveld, wat gunstig is voor de daar aanwezige natuurtypen.

Vergoeding naschade
In een groot deel van de bufferzone blijft landbouw mogelijk, waarbij maatregelen worden genomen om negatieve effecten op het natuurgebied te voorkomen. Eventuele natschade wordt vergoed. In het noordoostelijke deel van de bufferzone wordt een vroegere slenk hersteld. Dit is ten behoeve van blauwgrasland, een zeer zeldzaam en erg kwetsbaar natuurtype. In dit 19 ha grote gedeelte zal landbouw niet meer mogelijk zijn. In het Boetelerveld worden ook maatregelen getroffen. Aanwezige sloten en greppels worden gedempt, evenals enkele gegraven poelen. Daarbij wordt de ondoorlatendheid van de grond ook hersteld, zodat regenwater niet snel wegzakt. Verder wordt 40 ha bos gekapt, zodat er minder water verdampt. Dit alles moet leiden tot een hogere grondwaterstand, vooral in het voorjaar.

Landelijke afspraken
Naast gebiedsspecifieke maatregelen zijn er in het kader van de Propgrammatische Aanpak Stikstof ook landelijke afspraken over vermindering van stikstofuitstoot uit verkeer, industrie en landbouw.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet