NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europa keert zich tegen natuur op het platteland

8 febr 2013

Vogelbescherming Nederland reageert geschokt op de uitgelekte begrotingsvoorstellen van de voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy. In deze budgetplannen voor de periode 2014-2020 wordt het vergroenen van het Europese Landbouw Beleid (het GLB) uitgekleed en wordt er gekort op het budget voor natuurbescherming.

Met de voorstellen die nu op tafel liggen kiest de Europese Unie voor de makkelijke weg. De begrotingsproblemen worden ten koste van de natuur opgelost en dat betekent letterlijk het einde van een groener Europees Landbouwbeleid. Een schande vindt Vogelbescherming Nederland, omdat de natuur op het platteland de afgelopen decennia achteruit holt.

“Het landelijk gebied is met financiële steun vanuit Brussel omgetoverd in een groen industrieterrein. Soorten als de grutto, veldleeuwerik en patrijs hebben het daardoor ongelofelijk moeilijk. Zo is van de veldleeuwerik maar liefst 95 procent verdwenen,” zegt Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming. Een groener landbouwbeleid is de oplossing om dit tij te keren, maar Europa laat het vandaag afweten.

“Met deze plannen zet Europa ons als burgers 15 jaar terug in de tijd. Bovendien getuigt het van weinig lange termijnvisie. De kosten om de natuur te herstellen zullen later veel hoger oplopen. Bovendien staat het haaks op de eigen Europese doelen, om bijvoorbeeld de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen” aldus Fred Wouters.

Vogelbescherming Nederland laat samen met andere partijen zien dat dat landbouw, natuur en biodiversiteit goed te combineren is. Zo werken we samen met ruim honderd weidevogelboeren en leggen we winterveldjes aan voor akkervogels. Vogelbescherming blijft er dan ook voor knokken om de landbouw in Europa “natuur-inclusief” te maken, dus landbouw waar ook ruimte is voor vogels en natuur.


Belangrijkste negatieve punten uit het budgetvoorstel:

Het plattelandsontwikkelingsfonds: volledig uitgekleed
Terwijl het budget voor inkomenssteun aan de landbouwsector overeind blijft (30% van de totale EU-begroting), wordt er onder zware druk van enkele lidstaten om te besparen, diep gesneden in de budgetten voor plattelandsontwikkeling. Op dit moment vormt de plattelandsontwikkeling de groene ruggengraat van het landbouwbeleid. Het budget voor plattelandsontwikkeling is 9% gedaald ten opzichte van het initiële voorstel van de Europese Commissie. Daarbovenop kunnen verschillende lidstaten tot 25% van dit budget verschuiven naar inkomenssteun voor landbouwers.

Vergroening van de inkomenssteun aan de landbouwers: afgevoerd
In plaats van een vast pakket van vergroeningsmaatregelen die alle Europese landbouwers moeten uitvoeren om in aanmerking te komen voor inkomenssteun, kunnen lidstaten nu een eigen pakket voorstellen van zogenaamde gelijkwaardige maatregelen. De kans is zeer groot dat lidstaten zullen kiezen voor maatregelen die de minste inspanningen vragen. Bovendien is de maatregel om een deel van het landbouwgebied in te richten met hagen, houtwallen en kruidenrijke weides de facto afgevoerd.

LIFE-fonds: diep gesneden
Er wordt opnieuw gesneden in de budgetlijn waar het LIFE-fonds deel vanuit maakt, ondanks het feit dat dit budget al zwaar onder gefinancierd wordt. Zo is er slechts 250 miljoen euro per jaar voorzien voor natuurprojecten binnen het LIFE-fonds, voor alle 27 lidstaten. Dat is nog minder dan een halve euro per Europeaan.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet