NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europees Parlement stemt tegen overbevissing

7 febr 2013

Het Europees Parlement heeft op woensdag 6 februari met overweldigende meerderheid een radicale hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) goedgekeurd.

Lange adem
De keuze van Europees Parlement tegen overbevissing is een belangrijke stap in de richting van duurzame visserij in Europa. Beëindiging van de huidige praktijk van overbevissing en vernietiging van het mariene ecosysteem komt met deze hervormingen eindelijk in zicht. BirdLife en andere organisaties zetten zich daar al jaren voor in.

Op termijn levert dit besluit van het Europees Parlement, als het bekrachtigd wordt, meer voedsel op voor vogels. Vogels zullen ook minder in netten terecht komen. Voor dat laatste probleem heeft de Europese Commissie vorig jaar ook een actieplan opgesteld.

Quota
Overbevissing wordt algemeen gezien als de grootste tekortkoming van het huidige Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). De hervorming waarover is gestemd in het Europees parlement omvat duidelijke en krachtige maatregelen om dit probleem op te lossen. Vangstquota moeten vanaf 2015 worden vastgesteld op een niveau dat de vangst niet groter is dan datgene wat een visbestand zelf in een jaar kan herproduceren (de maximale duurzame opbrengst). Op die manier kan worden verzekerd dat visbestanden zich kunnen herstellen. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer vis, betere vangst, en daarmee tot meer banen in de visserijsector.

Andere belangrijke maatregelen:
•Verbod op het teruggooien van bijvangst;
•Langetermijnplanning in de vorm van een meerjarenbeleid voor visbestanden ter vervanging van het huidige jaarlijkse getouwtrek om quota’s;
•Beperking van de visserijvloot en vangstcapaciteit;
•Instelling van herstelgebieden voor visbestanden;
•Maatregelen om te verzekeren dat visserij voldoet aan de eisen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en andere relevante milieuwetgeving;
•Meer transparantie en toegang tot informatie voor het publiek over besluitvorming.

Raad van ministers
De herziening van het GVB is nog niet afgerond, omdat ook de Raad van Ministers er nog mee moet instemmen. Het Europees Parlement zal nu met de Raad en de Commissie gaan onderhandelen. Het Ierse voorzitterschap van de Raad heeft aangegeven dat het hoopt een overeenkomst te bereiken tegen het einde van juni van dit jaar.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet