NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

GS van Flevoland positief over advies van Open Planproces Nieuwe Natuur

6 febr 2013

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland (GS) kunnen zich vinden in het advies van prof. mr. Roel Bekker over de ontwikkeling van nieuwe natuur in Flevoland. Het advies met de bijbehorende rapportage is woensdag 6 februari aan GS aangeboden.

Op basis van dit advies zien GS mogelijkheden om de provinciale inzet op de verbindingsfunctie van het OostvaardersWold los te laten en in plaats hiervan een programma nieuwe natuur te ontwikkelen op andere locaties in Flevoland. Daarbij kan bijzondere aandacht uitgaan naar natuurontwikkeling bij stedelijke gebieden, zoals Almere.

Verbindingszone
Uit de rapportage blijkt dat de voor- en tegenargumenten voor de verbindingszone OostvaardersWold uitgebreid aan de orde zijn geweest in het Open Planproces. GS achten het van belang dat prof. mr. Bekker in rapportage aangeeft, dat hij: “alles in ogenschouw nemend, de natuurlijke overtuigingskracht voor de verbindingszone OostvaardersWold mist.” Daarnaast geeft hij aan dat de verbinding, zelfs in een bescheiden uitvoering, zeer kostbaar is. Hij komt vervolgens tot de aanbeveling een nieuw programma voor natuurontwikkeling in Flevoland op te zetten. Hierbij speelt de vraag in hoeverre de verworven gronden in het plangebied OostvaardersWold ingezet kunnen worden in relatie tot zo’n nieuw natuurprogramma.

Pas op de plaats
GS nemen daarom ook het advies over om tijdelijk een zogenaamd moratorium in acht te nemen met betrekking tot het OostvaardersWold. Deze pas op de plaats biedt de provincie de tijd om afspraken te maken met onder meer natuurbeherende organisaties en het rijk over de inzet van eerder verworven gronden binnen het plangebied OostvaardersWold in relatie tot de ontwikkeling van een nieuw natuurprogramma. Tijdens het moratorium zal wel gewerkt worden aan de noodzakelijke natuurcompensatieverplichtingen.

Debat in Provinciale Staten
Tijdens de statendag van 27 februari zullen het rapport en het advies van prof. mr. Bekker geagendeerd worden. GS stellen Provinciale Staten (PS) daarbij voor om het advies als uitgangspunt te nemen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in Flevoland. Op basis van de bespreking op 27 februari kunnen GS vervolgens overgaan tot de voorbereiding van een integraal voorstel aan PS voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in Flevoland, waarbij de consequenties ten aanzien van de (financiële) verplichtingen en de grondposities in het gebied aan de orde komen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet