NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit benoemd

29 jan 2013

Per 1 februari 2013 gaat mevrouw Ingeborg Thoral aan de slag als nieuwe adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht. Mevrouw Thoral gaat het College gevraagd en ongevraagd advies geven over het behoud van en de kansen voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Utrecht. Naast haar advisering voor het provinciaal bestuur kan zij ook gemeenten, organisaties als Rijkswaterstaat of Utrechts Landschap en initiatiefnemers van grotere ontwikkelingen in de provincie Utrecht adviseren.

Mevrouw Thoral is summa cum laude afgestudeerd in stedenbouw en tevens landschapsarchitect, en kan daarmee een unieke combinatie van vakgebieden inzetten bij haar advisering op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Zij heeft een in Utrecht gevestigd adviesbureau dat adviezen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit voor stad, land, overgangszones en infrastructuur verzorgt: Mixst Urbanisme. Daarnaast is zij docent bij diverse onderwijsinstellingen (waaronder de HKU in Utrecht) en zit ze in de adviescommissie Stedenbouw van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Als adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht adviseert mevrouw Thoral op verzoek of op haar eigen initiatief over ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan het behoud of de versterking van de ruimtelijke kwaliteiten van de provincie. De provincie stelt in de provinciaal ruimtelijke structuurvisie het voorgenomen ruimtelijke beleid voor de provincie Utrecht vast. In deze visie is een aantal kwalitatieve opgaven benoemd, zoals het verbeteren van de zones die stad en land verbinden en het behouden en versterken van de kernkwaliteiten van het landschap. De adviseur heeft als taak om deze opgaven te vertalen naar de praktijk van ruimtelijke ontwikkelingen. Dat doet zij door onafhankelijk en integraal vanuit het ontwerp te adviseren over (regionale) ruimtelijke inrichtingsvraagstukken, gebiedsgericht en/of thematisch vanuit de ontwerpende disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

De adviseur adviseert primair aan het bestuur van de provincie Utrecht. Maar ook gemeenten, initiatiefnemers en belangenorganisaties die betrokken zijn bij grote ruimtelijke ontwikkelingen die locatie overstijgende effecten kennen, kunnen de adviseur benaderen om met haar te sparren over de kwalitatieve aspecten van die ontwikkelingen. U kunt met haar contact opnemen via de coŲrdinator ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht, MariŽlle Hoefsloot.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet