NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw plan voor agrarisch natuurbeheer

7 maart 2013

De natuur van het boerenland holt achteruit. De maatregelen van de afgelopen decennia hebben de negatieve trends niet kunnen keren. Agrarisch natuurbeheer moet en kan beter, dat is de uitkomst van een conferentie afgelopen week.

Minder soorten in een kaler landschap
Het agrarische landschap wordt kaler en kaler, de soortenrijkdom gaat gestaag achteruit. Sinds een jaar of dertig dien is er veel geld besteed aan agrarisch natuurbeheer. Dat lijkt tevergeefs: van vogels als de patrijs, veldleeuwerik en kemphaan is nog maar een paar procent over. Ook voor bijen is het armoe, want de helft van alle bijensoorten staat op de Rode Lijst. Gelukkig zijn er ook veel voorbeelden waar wel resultaten worden geboekt.
Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland, formuleerde het in zijn openingswoord op de conferentie over agrarisch natuurbeheer als volgt: “Een belangrijke reden van de achteruitgang is dat de landbouwsector veel intensiever is gaan werken. Hierdoor kunnen op het platteland minder bloemen, minder insecten en dus ook minder vogels leven. Een zorgwekkende situatie.”

Als we niets doen, komt het niet meer terug
Boeren, onderzoekers en natuurbeschermers verschillen soms van mening over hoe de problemen het beste kunnen worden aangepakt. Tijdens de conferentie bleek dat ze het in ieder geval wel eens zijn over het feit dat het anders moet én kan.

Honderdvijftig mensen uit de natuur- en landbouwwereld waren op 4 maart naar Utrecht gekomen om mee te discussiëren over agrarisch natuurbeheer. Volgens Teunis Jacob Slob van de koepel van agrarische natuurverenigingen Veelzijdig Boerenland heeft agrarisch natuurbeheer ook een maatschappelijke waarde. “Naast ecologische doelen profiteren ook water, planten, dieren en mensen. Wanneer zijn we geslaagd? Als we met elkaar een beweging op gang kunnen brengen.”

Collectieven ‘nieuwe stijl’
Vogelbescherming heeft samen met Natuurmonumenten, de 12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland nagedacht over hoe agrarisch natuurbeheer beter en effectiever kan. Die voorwaarden voor een effectief agrarisch natuurbeheer zijn aan het eind van de conferentie gepresenteerd.

Eén van de belangrijke aanbevelingen uit het plan is om doelgerichter te werk te gaan. Dat betekent van een grote oppervlakte licht beheer terug te gaan naar een kleinere oppervlakte met zwaarder beheer en dat het beheer wordt uitgevoerd via gebiedscollectieven die gezamenlijk de plannen uitvoeren om de doelen te bereiken. In die collectieven zitten agrariërs en natuur- en landschapsorganisaties, die gebruik kunnen maken van elkaars kennis en ervaring. Theo Wams, directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten: “De vorming van collectieven biedt kansen en er is een rol weggelegd voor natuurorganisaties. Kiezen voor effectiviteit betekent ook keuzes maken.”

Op 14 maart is de Landelijke Dag voor Agrarische Natuurverenigingen. Vogelbescherming heeft het initiatief genomen tot de organisatie van deze dag en zal daar vertellen over gebiedscollectieven ‘nieuwe stijl’.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet