NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Naar agrarisch natuurbeheer dat wél effectief is

4 maart 2013

De zorg voor natuur en landschap in het boerenland moet beter. De beste resultaten worden bereikt als boeren, natuur- en landschapsorganisaties de handen ineen slaan om versnippering tegen te gaan en elkaars kennis en ervaring optimaal te benutten. Dat stellen Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland in een vandaag gepresenteerde visie ‘Naar een effectief agrarisch natuurbeheer’.

Tijdens een conferentie in Utrecht waren ruim 150 betrokkenen uit de natuur- en landbouwwereld aanwezig om mee te discussiëren over de toekomst van agrarisch natuurbeheer. Ook onderzoeksinstituut Alterra, David Kleijn en Paul Terwan van de Agrarische Natuurverenigingen deelden hun visie. Ondanks alle inspanningen en investeringen de afgelopen dertig jaar is het aantal soorten dat leeft in het boerenland dramatisch achteruit gegaan. Met enige regelmaat verschijnen er rapporten en publicaties die bevestigen dat agrarisch natuurbeheer niet effectief is. "Met de verbetervisie willen we samen met boeren de wijze waarop zij natuur en landschap beheren, een duw in de goede richting geven", zegt Arno Willems van Landschapsbeheer Nederland.

Van de vogels zoals de veldleeuwerik, patrijs en kemphaan is maar een paar procent over. Een verlies van 3,3 tot 5,7 miljoen vogelparen. Fred Wouters van de Vogelbescherming: "Een belangrijke reden van deze achteruitgang is dat de landbouwsector veel intensiever is gaan werken. Hierdoor kunnen op het platteland minder bloemen, minder insecten en dus ook minder vogels leven. Een zorgwekkende situatie."

De natuurorganisaties pleiten daarom voor een natuurbeheer op het boerenland dat planten en dieren wél beschermt. Ze beogen het ontstaan van gebiedscollectieven waarin boeren, natuur- en landschapsorganisaties met elkaar in een groot gebied samenwerken. "Boeren en natuurbeheerders kunnen in die samenwerking gebruik maken van elkaars kennis en ervaring", aldus Hank Bartelink van De12Landschappen.

De natuurorganisaties zijn blij met het voornemen van het ministerie van Economische Zaken om het agrarisch natuurbeheer te financieren uit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de Europese Unie. Hierin gaat jaarlijks ruim 700 miljoen euro in om. "Landbouwsubsidies zijn publiek geld. Het is reëel om de landbouwsector in ruil daarvoor te vragen publieke diensten te verlenen. Door met agrarisch natuurbeheer het boerenland veelzijdiger te maken, krijgen grutto’s, tureluurs en kieviten weer een kans" sluit Teo Wams van Natuurmonumenten de conferentie af.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet