NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitvoering Gebiedsplan Ster van Loosdrecht stap dichterbij

27 febr 2013

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben hun goedkeuring uitgesproken over het gebiedsplan Ster van Loosdrecht. Het gebiedsplan is opgesteld door de vereniging Ster van Loosdrecht en geeft aan hoe de grondeigenaren gezamenlijk het karakteristieke en unieke landschap in de Ster willen behouden en versterken. Provinciale Staten besluiten naar verwachting in april over de definitieve toekenning van de € 1,5 miljoen die nodig is om een start te maken met de uitvoering.

Provinciale Staten hebben in een motie in 2009 1,5 miljoen euro geoormerkt voor een duurzaam gebiedseigen beheer in de Ster, een uniek natuurgebied van 250 hectare in Loosdrecht. Voorwaarde is wel dat de grondeigenaren met een goed en uitvoerbaar plan komen, waarmee zij de natuur- en landschapsdoelen van de provincie kunnen realiseren. Dat plan ligt er nu, volgens Gedeputeerde Staten en de vereniging Ster van Loosdrecht. Met deze € 1,5 miljoen euro kan de basis gelegd worden voor de uiteindelijke realisatie van deze doelen. Provinciale Staten nemen naar verwachting in april een besluit over de toekenning van het geld.

Het gebiedsplan is vrij uniek in Nederland. De provincie werkt al enkele jaren samen met de eigenaren aan de ontwikkeling van een innovatieve vorm van natuurbeheer door de eigenaren zelf (zonder grondverwerving). Die eigenaren zijn voornamelijk niet-agrariërs. Het gebiedsaanbod en het gezamenlijke beheer kunnen een voorbeeld zijn voor andere gebieden. De vereniging Ster van Loosdrecht vertegenwoordigt bijna de helft van de grondbezitters. De vereniging verwacht dat meer grondeigenaren zich aansluiten als het geld definitief wordt toegekend.

Maatregelen
De vereniging Ster van Loosdrecht wil met het geld van de provincie een breed pakket aan maatregelen realiseren die het unieke landschap behouden en versterken. Bijvoorbeeld het verwijderen van bosjes, zodat het landschap zijn oorspronkelijke openheid weer terugkrijgt. Door natuurgericht oeverbeheer, zoals op selectieve plekken kleine delen van het talud af te graven om een moeraszone te creëren, krijgt de natuur ook een impuls. De waterkwaliteit wordt verbeterd door onder andere de mogelijkheid te onderzoeken om stuwtjes aan te leggen, om zo het kwelwater langer vast te houden in het gebied. Met het uitgraven van oude petgaten (veenplassen) wordt het gebied aantrekkelijker voor de roerdomp. Daarnaast willen de grondeigenaren ook meer recreatieve voorzieningen treffen, zonder dat dit schade oplevert aan de natuur en het landschap. Bijvoorbeeld excursies in het gebied met een gids, onderhoudsdagen, lespakketten voor scholen en het inrichten van drie zichtlocaties op de dijk. De grondeigenaren willen ook gezamenlijk maatregelen uitvoeren, zoals overlast van mollen en aanpak probleemonkruiden. Dit bespaart kosten. Het gehele plan en meer informatie over de vereniging is te vinden op: www.stervanloosdrecht.nl

Achtergrondinformatie
De Ster van Loosdrecht ligt tussen de Oud- en Nieuw Loosdrechtsedijk, vanaf de ’s Gravelandse Vaart tot aan de midgetgolfbaan. Het unieke karakter van de Ster ligt vooral in de sfeer van het landschap en de cultuurhistorie. De middeleeuwse ontginningsgeschiedenis is nog steeds af te lezen aan het landschap. Het gebied is ongeveer 250 hectare groot en laat een uniek middeleeuws stervorming verkavelingspatroon zien, afwijkend van vergelijkbare verkavelingen in veenweidegebieden. De kavels en afwateringsslootjes lopen in een punt naar de Drecht, de stervorm.
Op een oorkonde uit 1298 is te vinden dat bouwland is verkocht aan de Utrechtse Domkannunik Maurits. Deze Maurits had Egidius van Mijnden (zoon van Gijsbert I van Amstel) in dienst. Het verhaal gaat dat Egidius aan de basis stond van de ontginning van het gebied.
Het gebied de Ster maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden en Natura2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Het Stergebied is van betekenis als foerageergebied voor onder andere zwanen en zilver- en purperreigers. Het gebied biedt ook mogelijkheden voor de roerdomp.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet