NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

‘Mooi Nederland: eerste stap naar goede natuurwet’

25 maart 2013

Ruim veertig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties zijn positief over de natuurwetplannen van PvdA, D66 en GroenLinks. Hun initiatiefnota Mooi Nederland is een duidelijke breuk met het wetsvoorstel van voormalig staatssecretaris Bleker, die de bestaande natuurwetgeving wilde uithollen. Mooi Nederland biedt een basis om natuur goed te beschermen en te herstellen.

Pleidooi voor Natuurnetwerk
De groene organisaties zijn vooral te spreken over de voorstellen die Mooi Nederland doet om natuurgebieden en waardevolle landschappen bij wet te beschermen. Het vergroten en verbinden van gebieden wordt eindelijk wettelijk verankerd. En het natuurnetwerk van de Ecologische Hoofdstructuur wordt terecht alsnog en in zijn geheel gerealiseerd.

Alleen jagen om schade te bestrijden en voor populatiebeheer
Mooi Nederland stelt verder voor om jacht alleen nog in te zetten in het kader van schadebestrijding en duurzaam populatiebeheer. De groene organisaties steunen het voorstel om de nationaal geldende wildlijst en daarmee de plezierjacht af te schaffen. Ook zijn de groene organisaties erg blij dat de intrinsieke waarde van natuur, inclusief in het wild voorkomende dieren, als een algemeen beginsel wordt gezien, en dat de nadruk wordt gelegd op het voorkomen van de introductie van exoten. Bovendien juichen zij het toe dat rust, stilte en ruimte blijvend worden beschermd in Mooi Nederland. Bleker wilde deze bescherming juist schrappen, terwijl bescherming van deze landschapskwaliteiten in een druk land als Nederland hard nodig is. De groene organisaties hopen dat ook staatssecretaris Dijksma dit aanpast in haar wetsvoorstel, dat ze voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt.

De groene organisaties betreuren het dat Mooi Nederland op het gebied van actieve soortenbescherming, handhaving en monitoring niet veel verder gaat dan Blekers wetsvoorstel. Het is heel belangrijk dat de natuurwetgeving betrokken overheden verplicht actief te zorgen voor de bescherming van dier- en plantensoorten en hun leefgebieden. Alleen zo wordt voorkomen dat de soortenrijkdom in Nederland verder achteruitgaat.

Kabinet nu aan zet
De sector kijkt reikhalzend uit naar het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma. ,,Wij zijn van oordeel dat juist nu het moment is om natuurwaarden de bescherming te geven die zo nodig is. Om te laten zien dat Nederland zo beschaafd is als het zegt te zijn, om te laten zien dat het ons ernst is met de Europese en internationale afspraken, om keuzes te maken waar natuur én economie beter van worden en om natuurwaarden en soorten die juist voor Nederland zo bijzonder zijn, te blijven beschermen. Mooi Nederland vormt een goede aanzet daartoe,” aldus Teo Wams directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten namens ruim veertig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties waaronder De12Landschappen, Landschapsbeheer Nederland, Vogelbescherming, Waddenvereniging, stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna, de Dierencoalitie (van 22 dierenwelzijnsorganisaties waaronder Wakker Dier en Stichting AAP), Soortenbescherming Nederland, stichting RAVON, stichting FLORON, de Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, EIS-NL, Faunabescherming en Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming (PDM).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet