NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruimte voor de Rivier project Munnikenland begint aan metamorfose

11 april 2013

Vandaag heeft minister Melanie Schultz van Haegen het startschot gegeven voor het Ruimte voor de Rivier project Munnikenland. In deze polder bij Zaltbommel, bekend van Slot Loevestein, krijgt de Waal meer ruimte door het graven van geulen in de uiterwaarden en teruglegging van de dijk. Hierdoor wordt de waterstand bij hoogwater zon 11 centimeter verlaagd. Met de Wakkere Dijk heeft Munnikenland een primeur: het is de eerste multifunctionele rivierdijk die in Nederland wordt aangelegd.

Het Munnikenland is als recreatiegebied erg geliefd, mede door Slot Loevestein en de natuurlijke omgeving. Het gebied is pas eind jaren 60 ingepolderd en zeer beperkt bebouwd. Door het project komt er 120 hectare nieuwe riviernatuur en wordt de toegangsweg naar Slot Loevestein verhoogd, zodat deze minder vaak onder (hoog)water staat. In de 2 kilometer lange Wakkere Dijk komt een zogenoemde tribune, waar recreanten kunnen verblijven en genieten van het uitzicht over het gebied. De dijk is op zn smalst 120 meter breed en op zn breedst 340 meter. De dijk is om meerdere redenen bijzonder. Zo is het een hoogwatervluchtplaats voor grote grazers en wordt de dijk volledig aangelegd met 1,5 miljoen kuub grond die vrijkomt binnen het project. Tenslotte heeft de dijk nauwelijks onderhoud nodig, omdat de grote grazers de begroeiing op natuurlijke wijze kort houden.

Minister Schultz: Deze Wakkere Dijk is de rivierdijk van de toekomst. Het is namelijk de allereerste multifunctionele rivierdijk van Nederland. Natuurlijk moet hij bescherming bieden tegen hoogwater, zoals elke dijk. Maar de Wakkere Dijk is ook duurzaam vanwege onder andere hergebruik van grond en biedt ruimte voor runderen en recreatie.

Waterschap Rivierenland is opdrachtgever van het project. De uitvoering van de werkzaamheden is in 2012 gegund aan de aannemingscombinatie Van Oord-GMB. De werkzaamheden eindigen eind 2015.

RUIMTE VOOR DE RIVIER
Project Munnikenland is een van de 34 projecten van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. In dit programma werken regionale overheden en het Rijk samen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Er wordt gewerkt mt de natuur: de rivier krijgt meer ruimte. Tegelijkertijd wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd: het rivierengebied moet er in economisch, ecologisch en landschappelijk opzicht beter van worden. Meer informatie: www.ruimtevoorderivier.nl.

WATERSCHAP RIVIERENLAND
Het stuk Nederland tussen de grote rivieren, vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht dat is het rivierengebied waarin Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, goed waterbeheer en het zuiveren van rioolwater.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet