NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

€ 10,5 miljoen Rijksgeld voor vijf grote Friese natuurprojecten

8 april 2013

Beekdal Linde, Sneekermeer en Drents-Friese Wold. Būtefjild & Sippenfennen en Swette de Burd. Gedeputeerde Staten hebben deze vijf bij het ministerie ingediend als grote natuurprojecten. Daarmee wordt invulling gegeven aan het verzoek van staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken. Zij wil de natuur in 2013 landelijk met bijna 112 miljoen euro een extra impuls geven. Voor de Friese projecten stelt het ministerie 10,5 miljoen euro beschikbaar. De projecten moeten de komende 4 jaar tot zichtbare resultaten leiden.

Beekdal Linde krijgt 2,8 miljoen euro, Sneekermeer 1,2 miljoen euro en Drents-Friese Wold 0,8 miljoen euro. Būtefjild & Sippefennen krijgt 2,2 miljoen euro en Swette de Burd 3,5 miljoen euro. De provincie Fryslān stelt voor deze projecten 2 miljoen euro beschikbaar. Ook participeren het Wetterskip Fryslān, de betrokken gemeenten en de terreinbeheerders in deze projecten. De totale investering komt op 20,5 miljoen euro.

Beekdal Linde – Wolvega Zuid Ten zuiden van Wolvega wordt het beekdal van de Linde natuurlijk ingericht. Een deel van het gebied wordt benut voor de opvang en filtering van het hemelwater uit Wolvega. Verder heeft de gemeente er plannen voor uitloopgebied voor recreatief medegebruik.

Sneekermeer – Grienedyk Potskar De Grienedyk Potskar ligt ten noordwesten van het Sneekermeer, een cultuurhistorisch en waterrijke omgeving met grote natuurwaarden. Het is een belangrijk rustgebied voor waterwild. Met dit project worden deze natuur- en gebiedskwaliteiten verbeterd en versterkt. Onder meer door het instellen van een natuurlijk peilbeheer, het uitbreiden van natte rietoeverzones en het verbeteren van waterkering. Daarnaast worden historische zichtlijnen hersteld en het recreatieve medegebruik verbeterd.

Drents-Friese Wold – Oude Willem In het Drents-Friese Wold ligt in het centrum nog één grote landbouwenclave: Oude Willem. Het project Drents-Friese Wold voorziet in het volledig vrij maken van het landbouwkundig gebruik van dit gebied. Door het gebruik voor de landbouw zijn er lage grondwaterstanden, die een negatief effect hebben op de natuurwaarden in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Als het landbouwkundig gebruik is beėindigd, kunnen de grondwaterstanden worden verhoogd en kan de natuur zich ook hier weer volop ontwikkelen. Het Drents-Friese Wold is een gezamenlijk project met de provincie Drenthe.

Būtefjild & Sippefennen Met het project in Būtefjild wordt een grote oppervlakte natuur gerealiseerd. Deze nieuwe natuurgebieden vormen een schakel tussen de aaneengesloten natuurverbinding tussen Rottige Meenthe en het Lauwersmeer. Verder wordt in dit project gewerkt aan een duurzaam watersysteem. Ook zullen maatregelen worden getroffen om de verdroging van de Sippefennen tegen te gaan.

Swette de Burd
Met dit project krijgt het eiland De Burd een natuurlijke inrichting, aantrekkelijk voor weidevogels. Hiermee sluit het gebied goed aan op het laagveengebied van het Nationaal Park de Alde Feanen. Voor de uitbreiding van de Friese Boezem en de waterrecreatie wordt een grote waterverbinding tussen het Pikmeer en de Wijde Ee aangelegd.


Meer informatie over projecten in het landelijk gebied staat op www.fryslan.nl/landelijkgebied.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet