NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies overhandigen overzicht met extra natuurprojecten aan staatssecretaris Dijksma

3 april

Op 2 april heeft Rein Munniksma namens de provincies de extra natuurprojecten aan staatssecretaris Dijksma (ELI) overhandigd. De natuurprojecten komen voort uit de afspraken die in januari zijn gemaakt tussen de provincies en de staatssecretaris om al in 2013 een extra impuls te geven aan het natuurbeleid, die bijdraagt aan de Ecologische Hoofdstructuur en de Europese eisen.

In 2013 is € 126,9 miljoen extra beschikbaar ter beschikking gesteld, als onderdeel van de 200 miljoen voor intensivering van het natuurbeleid. Daarvan is € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor het project Markerwadden (Vereniging Natuurmonumenten). De resterende € 111,9 miljoen verdelen de provincies over projecten, die voldoen aan de volgende criteria: zij dragen bij aan de EHS; zijn gericht op het realiseren van Europese doelen; komen bovenop de afspraken uit het Bestuursakkoord Afspraken tussen de rijksoverheid en de decentrale overheden over het te voeren overheidsbeleid dat de decentrale overheden aangaat. Een dergelijk akkoord wordt meestal aan het begin van een nieuwe kabinetsperiode gesloten met het oog op de uitvoering van het regeerakkoord. Een bestuursakkoord kan worden gesloten met één of meerdere decentrale overheden. Voorbeelden: het Bestuursakkoord rijk-provincies 2007-2015 en de Bestuursafspraken 2011-2015 tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Natuur van begin 2012 en kunnen in 2013 opstarten.

Het projectenoverzicht van de gezamenlijke provincies is samengevat in een geïllustreerd projectenboek met per provincie een impressie van één project en een overzicht van alle projecten. Per project is, naast een algemene toelichting, beschreven aan welke Europese doelen het project bijdraagt en welke verbindingen met andere natuurgebieden ontstaan. Het gaat om 42 projecten zoals herstel van beekdalen of een waterbuffer rond het Naardermeer.

Met het voorstel geven de provincies concreet invulling aan de ambitie om gezamenlijk met het rijk te werken aan de versterking van de natuur, en nemen de provincies de verantwoordelijkheid op zich om invulling en uitvoering te geven aan uit het natuurbeleid voortvloeiend decentralisatieafspraken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet