NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Flevoland subsidieert collectief natuurbeheer

2 april 2013

De provincie Flevoland heeft vijf collectieve plannen voor agrarisch natuurbeheer 2013 goedgekeurd. Daarmee komt er voor de deelnemende boeren in totaal 161.000 euro subsidie beschikbaar om hun akker- en weidevogelbeheer in dit jaar voort te zetten.

Het gaat bijvoorbeeld om eenvoudige beschermingsmaatregelen als het uitstellen van maaidata die de overlevingskans van akker- en weidevogels vergroten.

Toeslagen en co÷rdinatie
Tegelijkertijd hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) besloten om bij elkaar 20.000 euro te verstrekken aan de agrarische natuurverenigingen Kop van de NOP en Rivierduingebied. Deze subsidie is bestemd voor toeslagen. Soms blijken er aanvullende maatregelen nodig vanwege de aanwezigheid van nesten of jonge weidevogels.

Ook hebben GS 33.000 euro uitgetrokken voor organisatie- en co÷rdinatiekosten. Dit geld wordt verdeeld over de agrarische natuurverenigingen in verhouding tot de beheersubsidie.

Collectief beheer
De vijf collectieve beheerplannen die op subsidie kunnen rekenen, zijn afkomstig van de agrarische natuurverenigingen Kop van de NOP, Zwartemeerdijk, Schokkerambacht, Rivierduingebied, Rondom het Greppelveld en Akkerwaard. Alle plannen verschaffen inzicht in de uitvoering van akkerranden, uitgesteld maaibeheer en legselbeheer. Bij elkaar nemen 54 agrariŰrs in 2013 aan zulke collectieven deel. Daarmee worden 55 hectare akkervogelbeheer, 48 hectare zwaar weidevogelbeheer en 132 hectare legselbeheer verwezenlijkt.

Bezuinigingen
Door bezuinigingen laat het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland evenals vorig jaar geen nieuwe deelnemers toe. De tarieven voor agrarisch natuurbeheer zijn eerder bevroren op het niveau van 2011. Daardoor is de subsidie minder kostendekkend geworden. Het gevolg daarvan is dat boeren binnen de marges van de subsidiebeschikking minder agrarisch natuurbeheer uitvoeren en het natuurrendement afneemt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet